.
logo
 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO
line decor
   

 

 

Unha proposición indecente no Parlamento Galego

Santiago de Compostela, 14-09-2017

No Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (nº 154, do 28-07-2017) publicouse a proposición de "lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia", presentada polo Grupo Parlamentario Popular polo trámite de urxencia. Se unha cousa hai que recoñecer nesta proposta de lei é que as intencións dos seus promotores quedan meridianamente claras na "xustificación" da súa suposta urxencia:

"As empresas de todos os sectores reclaman maiores facilidades tanto na adquisición de solo como na tramitación das autorizacións ou no apoio público"

polo que

“Galicia necesita encarar o ano 2018... tendo en vigor un potente paquete de incentivos á instalación de empresas, de xeito que ningunha traba administrativa poida obstaculizar o crecemento de Galicia”

Queda tamén meridianamente claro a qué tipo de crecemento se refiren, pois nos principios polos que se pretende rexer dita lei (artigo 3) están clamorosamente ausentes os principios de:

 • desenvolvemento sostible en base a criterios sociais, económicos e ecolóxicos,
 • a protección do patrimonio natural e cultural, e
 • a protección dos dereitos dos cidadáns afectados polas iniciativas empresariais.

Por se a alguén lle quedase algunha dúbida, no “Capítulo II. Competencias administrativas” (artigos 4 a 7) contémplanse as consellerías con competencias en materia de economía, vivenda, solo, avaliación e reforma administrativa, os concellos, ... e entre todas estas administracións brilla poderosamente, pero pola súa ausencia, a consellería con competencias en materia ambiental.

O “potente paquete de incentivos á instalación de empresas” preséntase envolto con 82 páxinas de regalo:

 • 10 páxinas adicadas á exposición de motivos
 • 21 páxinas co articulado da lei,
 • 4 páxinas con disposicións adicionais, transitorias e derrogatorias,
 • 45 páxinas de disposicións derradeiras

Certamente chama a atención que máis da metade da presunta lei sexa de disposicións derradeiras, pero son as que os seus promotores precisaron para modificar nada menos que unha ducia de leis!!!, a metade delas posteriores ao ano 2010: a de cooperativas, a da minería, a do sector eólico, a de auga, a de montes, a do solo, a de procedemento administrativo, a de taxas, precios e exaccións, a de turismo, a de estradas, a do patrimonio cultural e, por suposto, a de conservación da natureza.

Para os cidadáns, as organizacións sociais e o medio natural tamén hai un regalo, pero no seu caso envelenado:

 • Maiores facilidades para a expropiación forzosa, ao declarar de interese público actividades empresariales estrictamente privadas.
 • Redución á metade dos prazos de información pública para os proxectos sectoriais declarados urxentes.
 • Silencio administrativo positivo para os aproveitamentos de masas forestais poboadas das especies que non estean incluídas no anexo 1 da Lei de montes de Galicia na zona de servidume de protección do dominio marítimo-terrestre. Por defecto o silencio é negativo por razóns de protección do medio ambiente, pero con esta decisión facilitaríanse, por exemplo, as explotacións de eucaliptos na primeira liña de costa.
 • Para moitos aproveitamentos madeireiros eliminaríase o trámite de autorización administrativa, que se substituiría pola “declaración responsable” de quen a realiza, confiando así cegamente en que a “declaración responsable” non se convertirá nunha “actuación irresponsable” ambientalmente.
 • Preténdese eliminar a autorización previa da consellería de medio ambiente para os aproveitamentos madeireiros nos espazos da Rede Natura 2000, incumprindo así a Directiva Hábitats, a Ley estatal 42/2007 e o propio Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia.
 • Preténdese deixar a xuizo do órgano mineiro si “conta con elementos de xuízo suficientes para determinar a compatibilidade do dereito mineiro con outros usos de interese público” se non recibe no prazo dun mes a resposta das outras administracións públicas consultadas.

E así ata 82 páxinas. Definitivamente unha proposición indecente.

Auga para todos, auga para algúns

Muiños, 01-06-2016

No cadro do Curso de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo "A auga e o seu aproveitamento como axente dinamizador sostible", que se celebra en Muiños a carón do eutrofizado encoro de As Conchas, o Presidente de SGHN impartiu a conferencia "Auga para todos, auga para algúns" tomando oportunamente como exemplo a bacía do río Limia. A presentación completa pode descargarse en PDF premendo AQUÍ.

 

Manifesto en defensa das Directivas de Conservación da Natureza

Santiago de Compostela-Madrid, 16-12-2015

Máis de vinte anos despois do nacemento da Rede Natura 2000 en Europa, 172 entidades (incluida SGHN) únense para AMOSAR o seu compromiso pola defensa das leis que protexen a natureza na Unión Europea, e SINALAR que esta normativa é fundamental para cumprir os obxectivos de conservación da biodiversidade, tanto en Europa como no noso país, e que grazas a ela, España é un dos países con maior porcentaxe de superficie protexida a nivel mundial.

O incomparable patrimonio natural de España ocupa un lugar destacado no continente europeo e fai que o noso país sexa un dos que máis contribúe á biodiversidade europea. España conta con 2.000 espazos protexidos da Rede Natura 2000 grazas ás Directivas de Aves e de Hábitats, cuxa superficie ocupa cerca do 30% do país. Igualmente, España lidera o ranking de superficie protexida pola Rede Natura 2000 en términos absolutos, cun área total que suma máis que a superficie nacional de 19 dos 28 países membros da Unión Europa.

Trátase dun territorio e patrimonio cuxa protección é unha garantía para a saúde, o benestar social e as actividades humanas, en gran parte creado e mantido por unha ampla variedade de actividades que poden desempeñarse de forma compatible; como a agricultura, a gandería, o aproveitamento forestal, os sectores asociados ou as actividades turísticas, deportivas e recreativas; e cuxos paisaxes e valores naturais forman xa parte dos sentimentos culturais e identitarios dos cidadáns españois.

Varios artigos científicos en prestixiosas revistas internacionais constatan que a correcta aplicación das Directivas da Natureza contribúe a mellorar o estado de conservación de especies e hábitats na Unión Europea, mentres que a súa incorrecta ou insuficiente aplicación acentúa a perda de biodiversidade. Pola súa banda, o valor dos procesos ecosistémicos que proporciona a natureza na Rede Natura 2000 (auga e aire limpos; chans fértiles; recursos e produtos para pesca, agricultura, ganadería, turismo e lecer, etc.) estimouse nuns 300 mil millóns de euros anuais. Esta riqueza pérdese ao ritmo que a actividade humana provoca a degradación e destrución da biodiversidade.

Neste contexto, as entidades asinantes entenden que non é o momento de modificar as directivas de aves e de hábitats, senón de avanzar na plena e correcta aplicación e na implementación, sen demora, de mecanismos adecuados de financiamento. Contrapoñer desenvolvemento económico e conservación ambiental é unha falsa oposición ampliamente constatada. Lonxe de supoñer un freo para a economía, un alto estándar de protección da natureza é unha garantía de estabilidade e de recursos para o futuro. Por estes motivos, respectar esta normativa debe ser un aceno de identidade dos produtos e servizos europeos, que permita situarse nos mercados internacionais. E polo tanto, Europa debe continuar o seu liderado mundial na protección da natureza e apostar decididamente polos demostrados beneficios que a aplicación das directivas de natureza aportaron ao patrimonio natural e cultural europeo, especialmente en España.

Este patrimonio único atópase nun momento moi delicado, con España e Europa lonxe de cumprir os seus obxectivos para a biodiversidade, e coas Directivas da Natureza baixo revisión. Calquera redución na protección da natureza europea pode supoñer unha ameaza para a biodiversidade e o benestar social de máis de 500 millóns de cidadáns da Unión Europea. Por iso, os líderes políticos europeos e españois e os cidadáns, debemos continuar ese ambicioso camiño pola protección da natureza que desde fai décadas iniciamos. E demostrar así que a protección do medio ambiente segue sendo un alicerce fundamental e un dos obxectivos que sintan as bases do proxecto compartido de construír Europa.

Por estes motivos as entidades aquí firmantes SUBSCRIBEN o presente manifesto, ao considerar que as directivas de conservación da natureza:

 1. Son efectivas para garantir o bo estado de conservación dos elementos que protexen. Moitas especies en perigo de extinción, como a aguia imperial, o quebraosos, o voitre negro, o oso pardo ou o lince ibérico, invertiron ou mellorado a súa situación grazas a estas normativas. E para garantir a conservación das aves en toda Europa, cuxas poboacións melloraron grazas ao papel chave que xogaron os espazos protexidos da Rede Natura 2000.
 2. Fortaleceron a protección e conservación de hábitats e espazos de gran valor natural que sen as directivas hoxe non gozariamos. Algúns exemplos son o Delta do Ebro, a Albufera de Valencia, as marismas de Santoña, Monfragüe, as Illas Cíes, o deserto dos Monegros, ou especialmente os máis de 70.000 km2 de áreas mariñas protexidas pola Rede Natura 2000.
 3. Desempeñan un papel fundamental na protección de terras agrícolas e a biodiversidade forestal, ao contar estes territorios con amplas superficies dentro da Rede Natura 2000.
 4. Demostraron a súa efectividade na mellora do coñecemento do estado de conservación dos hábitats e especies que protexen.
 5. Xeran, coa protección dos espazos protexidos Rede Natura 2000, uns beneficios en forma de procesos ecosistémicos valorados en 200-300 mil millóns de euros ao ano, que superan ampliamente os custos da súa aplicación e mantemento.
 6. Non teñen consecuencias negativas de seu, o perxudicial é a súa lenta e inadecuada aplicación e a escasa integración co resto das políticas sectoriales.
 7. Ofrecen suficiente flexibilidade para levar a cabo unha ampla diversidade de actividades económicas sostibles. E a declaración de espazos protexidos Rede Natura 2000 axuda a crear emprego e valor engadido, e proporcionan novas fontes de ingresos e diversificación nas economías rural e costeira.
 8. Reforzan o interese dos cidadáns polos produtos procedentes dos espazos protexidos Rede Natura 2000, quenes valoran a natureza non só polos beneficios económicos senón tamén polo propio valor de acceso á natureza e a súa biodiversidade.
 9. Si se aplican plena e correctamente, establecen un marco xurídico coherente, eficaz, eficiente e flexible de notable utilidade, ao enfrontarse ás principais ameazas que afrontan as especies e os hábitats. E son unha ferramenta chave para facilitar a adaptación dos ecosistemas ao cambio climático, manter a conectividade ecolóxica, e contribuír ao cumprimento dos obxectivos doutras normativas europeas, como a mariña ou a de augas.
 10. Deben recoñecerse como un asunto de interese xeral de primeira orde no país máis biodiverso da UE, e polo tanto, é imprescindible unha aposta máis decidida pola natureza nas políticas de España, unha mellor planificación e máis financiamento tanto no marco europeo como no territorio español, e unha mellor divulgación dos seus beneficios.

Outra Limia é posible

Vilar de Santos, 29-12-2014

Organizada polo MEL (Movemento Ecoloxista da Limia) onte celebrouse en Vilar de Santos unha mesa redonda sobre a contaminación da Limia pola mala xestión dos residuos gandeiros á que invitaron ao Presidente de SGHN, quen empregou a presentación que podes ver premendo AQUÍ.

 

Foro de La Región: "Falemos dos nosos ríos"

Ourense, 06-06-2013

Onte no salón de actos do Centro Cultural Valcarcel (Deputación de Ourense) celebrouse un Foro do xornal La Región sobre o tema "Falemos dos nosos ríos", no que participaron o Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Francisco Marín), o Xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica da CHMS (Carlos Ruiz del Portal) o Xefe da Oficina de Plans e Estudos da CHMS (Emilio Rodríguez), o Presidente de SGHN (Serafín González) e a Responsable de Patrimonio Concesional de Iberdrola (Patricia Gómez). A presentación feita polo Presidente de SGHN pode descargarse premendo AQUÍ.

 

Premio Ouro Azul

2ª Edición

Celanova, 22-03-2013

Con motivo da celebración do Día Internacional da Auga, "O Bosque Máxico" outorgou hoxe o "Premio Ouro Azul" que nesta segunda edición concedeu ao Presidente da Sociedade Galega de Historia Natural polos seus traballos na defensa dos ecosistemas acuáticos, entre eles o cauce do río Limia.

A entrega do premio tivo lugar no Auditorio de Celanova, co patrocinio da Plataforma da Baixa Limia, a Asociación de Veciños de As Conchas, o Concello de Celanova e o Bosque Máxico. Previamente a entrega do premio o Presidente de SGHN deu unha pequena conferencia sobre a "Crise da auga no río Limia". Máis información...

http://dendealimia.com/portal/noticia.php?n=61
http://dendealimia.com/portal/noticia.php?n=62
http://www.laregion.es/
http://www.lavozdegalicia.es/

 

Corcoesto: ouro, arsénico e mentiras

Carballo-Santiago, 16-03-2013

Coa encomiable vontade de informar aos veciños e interesados do xeito máis obxectivo posible sobre o proxecto da mina de ouro de Corcoesto, o Instituto de Estudios Bergantiñáns convidou ao presidente de SGHN a dar onte unha conferencia no Pazo da Cultura de Carballo.

O éxito da convocatoria foi enorme pois a afluencia de público (máis de 160 persoas) desbordou o aforo do salón de actos, tendo que permanecer moitas persoas en pé. O interese e participación dos asistentes quedou de manifesto nos máis de tres cuartos de hora de preguntas e debate que houbo ao rematar a conferencia.

Coa vontade de facilitar toda a información aos que non puideron asistir á mesma, o PDF da conferencia está dispoñible premendo AQUÍ.

 

Xornada informativa sobre a minería

Santiago 23-02-2013

Organizada pola Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra e a Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia, celebrouse unha xornada informativa sobre a minería no IES Xelmírez I de Santiago de Compostela, con entrada libre e o seguinte programa:

 • "Situación actual e futuro inmediato da minaría: materias primas críticas". Dr. Alfonso Gracia Plaza.
 • "Actualidade mineira en Galicia: consecuencias ambientais e perspectivas de futuro" Dr. Serafín González Prieto. Presidente SGHN. Un PDF coa presentación está dispoñible premendo aquí.

 

 

Estratexia española de ciencia, tecnoloxía e innovación 2013-20

Crítica de 42 sociedades, incluida SGHN

Santiago, 06-11-2012

Nada menos que 42 sociedades, entre elas SGHN, representando a máis de 25.000 científicos sinaron un documento analizando e criticando a Estratexia española de ciencia, tecnoloxía e de innovación 2013-2020. Entregouse por rexistro o 05-11-2012 á Secretaria de Estado e a unha ducia de autoridades máis, tanto do Ministerio de Economía y Competitividad como ó de Educación.

Aínda que longo, é un texto que se debe ler con atención por canto implica para o futuro do país e dos cidadáns, xa que as medidas que se pretenden levar a cabo farán retroceder a investigación en España (sobre todo en temas ambientais e outros sen rendibilidade económica inmediata) e detrás disto vai a reducción do emprego, en cantidade e calidade.

Carta Presentacion de Documento Analisis Estrategia final.pdf
Analisis de borrador de estrategia española de ciencia tecnologia e innovacion FINAL.pdf

 

Problemas medioambientais de Galicia no século XXI

A primeira das conferencias do Curso de Verán 2012 da Universidade de Santiago de Compostela "El medioambiente en Galicia. Una visión interdisciplinar", que se celebra do 16 ao 19 do xullo, impartiuna o Presidente da SGHN sobre o tema "Problemas medioambientais en Galicia no século XXI".

Preme aquí para obter un PDF coa presentación íntegra.

 

 

UN PROGRAMA POLA TERRA
Propostas para o desenvolvemento de actuacións políticas sustentábeis

Un Programa pola Terra” recolle as propostas do ecoloxismo galego para que os diferentes  partidos e coalicións políticas as integren na súa acción tanto de goberno como de  oposición durantea vindeira lexislatura.

 

O vindeiro día 21 de Outubro terán lugar as eleccións autonómicas galegas. A Xunta de Galicia ten transferidas e recoñecidas amplas competencias para contribuír a acadar un futuro sustentábel para o noso país. A amplitude da crise ambiental global, encabezada polo cada vez máis perceptíbel cambio climático, o esgotamento dos recursos naturais e o incremento das desigualdades sociais, é de tal magnitude que precisa dun cambio gradual máis radical nas políticas  desenvolvidas por todas as  Administracións e, particularmente, pola  Xunta de Galicia. O noso país contribúe a esta crise ambiental e é, cunha pegada ecolóxica moi elevada, un exemplo de  insustentabilidade: Arestora a poboación e o tecido socioeconómico galegos temos unha pegada ecolóxica un 50% superior ao da biocapacidade do noso territorio.

Máis...

 

“Galicia nunca debeu ter dous portos exteriores tan próximos entre si”

"En ningún outro lugar de Europa se permitiría a aberración que se fixo coa fervenza do Xallas"

Acceso á entrevista completa ó Presidente da SGHN feita polo xornalista José Gómez para o suplemento dominical "Nordesía" publicado co "Diario de Ferrol" e "El Ideal Gallego": PDF