Carcharodus alceae  (Esper, 1780)
1 Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Erynnis tages  (Linnaeus, 1758)
2 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Hesperia comma  (Linnaeus, 1758)
3 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus  (Esper, 1777)
4 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus carthami  (Hübner, 1813)
5 Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
Pyrgus malvoides  (Elwes y Edwards, 1897)
6 Pyrgus malvoides (Elwes y Edwards, 1897)
Spialia sertorius  (Hoffmannsegg, 1804)
7 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Thymelicus acteon  (Rottemburg, 1775)
8 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola  (Ochsenheimer, 1808)
9 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris  (Poda, 1767)
10 Thymelicus sylvestris (Poda, 1767)