TORRELLA ALLEGUE, L.P & RODRÍGUEZ SILVAR, J. (2017) O Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, corenta e un anos despois do nacemento da entidade. A Croa, Boletín do Museo do Castro de Viladonga, nº 27: 180-187. 

PDF

Este artigo é unha copia dun artigo externo. Esta copia existe para poder manter esta información aínda que o orixinal desapareza.