• Rede Galega de Parques Naturais
  • Decreto 148/2007, do 19 de xullo, polo que se determina a creación, composición e funcionamento do Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia. PDF.
  • Decreto 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de parques naturais de Galicia. PDF.
 • Baixa Limia-Serra do Xurés
  • Decreto 29/1992, do 11 de febreiro, sobre declaración do parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés. PDF.
  • Decreto 64/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. PDF.
  • Decreto 401/2009, do 22 de outubro, polo que se declara o ámbito territorial do parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. PDF.
 • Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán
  • Decreto 139/1992, de 5 de xuño, polo que se declara parque natural o complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. PDF.
 • Enciña da Lastra
  • Decreto 77/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais da Serra da Enciña da Lastra. PDF.
  • Decreto 157/2002, do 4 de abril, polo que se declara o parque natural da Serra da Enciña da Lastra. PDF.
 • Fragas do Eume
  • Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espacio natural das Fragas do Eume. PDF.
  • Decreto 218/1997, do 30 de xullo, polo que se declaran o parque natural das Fragas do Eume. PDF.
 • Invernadeiro
  • Decreto 166/1999, do 27 de maio, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Invernadeiro. PDF
 • Monte Aloia
  • Decreto 65/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural do Monte Aloia. PDF.
 • Plans Reitores de Uso e Xestión
  • Resolución do 31 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se anuncia a licitación polo procedemento aberto, tramitación ordinaria, para a contratación do servizo de asesoramento á Dirección Xeral de Patrimonio Natural para a redacción da documentación preparatoria dos Plans Reitores de Uso e Xestión (PRUX) dos parques naturais Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra e Monte Aloia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. PDF.
 • Xuntas consultivas
  • Decreto 265/2007, do 28 de decembro, polo que se modifica a composición das xuntas consultivas dos parques naturais de Galicia. PDF.