Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

Candorca

No Museo contamos cun esqueleto de candorca de 5,3 m de lonxitude. Como vén sendo habitual dende hai moitos anos, para a montaxe do esqueleto contamos coa participación dun grupo de persoas que realizan este traballo dun xeito altruista. Por outra banda, por medio dun convenio coa Escola Pablo Picasso de A Coruña, se está a realizar unha réplica a escala real do exemplar grazas aos moldes e ao traballo de trazado de volume previo, adiantado por persoal da SGHN. Tamén contamos con poder mostrar esta peza en breve. Tanto o esqueleto como os moldes da réplica, proceden do exemplar morto a disparos e atopado moribundo o 05/04/2002 en Burela (Lugo).

Orca

En el museo contamos con un esqueleto de orca de 5,3 m de largo. Como viene siendo habitual durante muchos años, para el montaje del esqueleto contamos con la participación de un grupo de personas que realizan este trabajo de forma altruista. Por otro lado, a través de un acuerdo con la Escuela Pablo Picasso en A Coruña, se está haciendo una réplica a gran escala del espécimen gracias a los moldes y al trabajo previo de trazado del volumen, ya avanzado por el personal de SGHN. También esperamos poder mostrar esta pieza pronto. Tanto el esqueleto como los moldes de la réplica, proceden del ejemplar muerto a disparos y encontrado moribundo el 05/04/2002 en Burela (Lugo).

Killer whale

In the museum we have a 5.3 m long killer whale skeleton. As usual for many years, for the assembly of the skeleton we have the participation of a group of people who carry out this work in an altruistic way. On the other hand, through an agreement with the Pablo Picasso School in A Coruña, a large-scale replica of the specimen is being made thanks to the molds and the previous work to mould the volume, already advanced by SGHN personnel. We also hope to be able to show this piece soon. Both the skeleton and the molds of the replica come from the specimen shot dead and found dying on 04/05/2002 in Burela (Lugo).

Orque

Dans le musée, nous avons un squelette d’orque de 5,3 m de long. Comme d’habitude depuis de nombreuses années, pour l’assemblage du squelette, nous comptons sur la participation d’un groupe de personnes qui effectuent ce travail de manière altruiste. D’autre part, grâce à un accord avec l’école Pablo Picasso de A Coruña, une réplique à grande échelle du spécimen est en train d’être réalisée grâce aux moules et aux précédents travaux de traçage du volume, déjà avancés par le personnel de la SGHN. Nous espérons également pouvoir montrer cette pièce prochainement. Le squelette et les moules de la réplique proviennent du spécimen tué par balle et retrouvé mourant le 04/05/2002 à Burela (Lugo).

LIGAZÓNS WEB: