PRUX do PN de Corrubedo

Un PRUX deficiente e ilegal

SGHN ven de solicitar que se desbote o borrador de PRUX do PN de Corrubedo  (PDF) sometido ao trámite de exposición pública pois:

 • Vulnera a normativa da Unión Europea (Directiva Aves, Directiva Hábitat), española (Ley 42/2007) e galega (Lei 9/2001) e a lexislación europea e estatal de Avaliación de Impacto Ambiental. Un PRUX non pode conter criterios e directrices contrarias aos obxectivos e obrigacións das figuras de protección do espazo natural.
 • Ilegalmente,  pretende subordinar o PRUX ás directrices do PXOM de Ribeira, non adaptado á normativa urbanística galega nin sometido á avaliación ambiental esixida pola Directiva Hábitat  Así, preténdese desvirtuar as medidas de protección e conservación establecidas na declaración do Parque (Decreto 139/1992), no seu PORN (Decreto 148/1992) e no Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014), vulnerándose abertamente a Ley 42/2007.
 • Contempla determinacións contrarias ás obrigas de conservar este humidal  protexido de Galicia (Decreto 127/2008) e de importancia Internacional do Convenio de Ramsar.
 • Pretende rebaixar o grao de protección do Parque Natural establecido nos PORN (Decreto 148/1992Decreto 37/2014) alterando a zonificación e as directrices de urbanismo, ordenación territorial, infraestruturas e obras. Esta pretensión é ilegal pois un PRUX non ten competencias para contradicir a un PORN.
 • Incumpre a Ley 21/2013, pois o PRUX non se someteu a avaliación ambiental estratéxica.
Vexetación dunar
Vexetación dunar

Peticións de SGHN

Por estes motivos SGHN ven de solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (PDF) que:

 • Se desbote totalmente o PRUX do PN de Corrubedo.
 • Se depuren as posibles responsabilidades na DX de Patrimonio Natural por validar o documento e permitir a súa tramitación.
 • Se inicien os traballos para elaborar un PRUX do PN de Corrubedo:
  • Adaptado á lexislación vixente de rango superior (para evitar unha declaración de nulidade en instancias xudiciais).
  • Que garanta a conservación dos compoñentes da biodiversidade e xeodiversidade polos que se declarou o Parque Natural.