Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. PDF.
Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia. PDF.
Árbores

Decreto 76/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural a Fraga de Catasós, no concello de Lalín (provincia de Pontevedra). PDF.
Decreto 77/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto da Retorta, no concello de Viveiro (provincia de Lugo). PDF.
Decreto 78/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto de Rozabales, no concello de Manzaneda (provincia de Ourense). PDF.
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras:Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. PDF. Modificado polo Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro. PDF.
Orde do 3 de outubro de 2011 polo que actualiza o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. PDF.
Orde do 9 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións senlleiras de Galicia, e se convocan para o ano 2015. PDF

Orde 2017-11-22 Actualización catalogo arbores senlleiras. PDF

Resolucion 2017-11-20 Inclusións-descatalogación árbores senlleiras. PDF

 

Axudas agroforestais UE

Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. PDF.
Bosques

Orde 2018-04-20 Modificación Anexo Decreto 50/2014 aproveitamentos forestais. PDF.

Orde 2018-04-03 Axudas compromisos conservación bosques. PDF.

Galicia: Decreto 306/2004, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello Forestal de Galicia. PDF.
Lei 7/2012, de Montes, de Galicia. PDF.
Unión Europea:Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones (UE) 29-05-2010 — «Política forestal: Los objetivos 20/20/20». PDF.
Dictamen del Comité de las Regiones – Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal. PDF.
Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006. PDF.
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de mayo de 2011, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre protección de los bosques e información forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático (2010/2106(INI)). PDF.
España:
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. PDF.
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. PDF.
Pragas

Pulguiña do carballo (Altica quercetorum).
Orde do 22 de maio de 1992.  PDF. Corrección de erros.  PDF
Orde do 8 de febreiro de 1993. PDF.
Orde do 21 de marzo de 1994. PDF.
Orde do 16 de maio de 2008. PDF.
Orde do 8 de abril de 2010. PDF. Corrección de erros. PDF.