• Orde do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014. PDF.
  • Orde do 28 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2014 e 2015, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). PDF.
  • Orde do 23 de setembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións públicas con cargo aos orzamentos xerais do Estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e se convocan para os exercicios orzamentarios dos anos 2015 e 2016. PDF.
  • Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el segundo Convenio de modificación y prórroga del Convenio de colaboración con la Junta de Galicia sobre actuaciones en materia de Red Natura 2000. PDF.
  • Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga al Convenio con la Junta de Galicia, sobre actuaciones de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal en materia de Red Natura 2000. PDF.
  • Resolución do 21 de decembro de 2011 pola que se fai pública a relación de beneficiarios de axudas ao abeiro da Orde do 10 de xuño de 2010 (DOG n.º 115, do 18 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para os anos 2010-2011 as axudas en materia de conservación dos recursos naturais e fomento de accións para a poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques naturais na Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2011 (DOG n.º 126, do 1 de xullo). PDF.