• Resolución do 10 de maio de 2012, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 22 de setembro de 2011 polo que se aproba o proxecto sectorial de ampliación do vertedoiro de Areosa, no concello de Cerceda, promovido por Sogama. PDF.