Globicephala melas (Traill, 1809)

Caldeirón común

No Museo contamos cun esqueleto completo dun macho adulto que apareceu varado morto en San Cibrao (Lugo) o 5 de maio de 1993. Tamén temos a réplica dunha femia desta mesma especie, obtida a partir dos moldes de escaiola realizados no momento do seu varamento casualmente na mesma costa, o 1 de xuño de 2001. A deste esqueleto foi a primeira das montaxes dun exemplar grande que se fixo no Museo e, durante un tempo, a súa exposición foi motivo de moita visita no antigo Museo da Natureza no Hospicio de Santa Teresa.

Calderón común

En el Museo contamos con un esqueleto de un macho adulto que apareció varado muerto en San Cibrao (Lugo) el 5 de mayo de 1993. También tenemos la réplica de una hembra de esta misma especie, obtenida a partir de los moldes de escayola realizados en el momento de su varamiento casualmente en la misma costa, el 1 de xunio de 2001. Este esqueleto, fue el primer montaje de un ejemplar grande que se hizo en el Museo y, durante un tiempo, su exposición fue motivo de mucha visita en el antiguo Museo da Natureza en el Hospicio de Santa Teresa.

Long-finned pilot whale

In the Museum we have a skeleton of an adult male who appeared stranded dead in San Cibrao (Lugo) on May 5, 1993. We also have a replica of a female of this same species, obtained from plaster casts made inthe moment of their stranding, coincidentally on the same coast, on 1 June 2001.This skeleton was the first montage of a large specimen that was made in the Museum and, for a time, its exhibition was the reason for a lot of visits in the old Museo da Natureza in the Hospice of Santa Teresa.

Globicéphale noir

Au Musée, nous avons un squelette d’un mâle adulte qui est apparu mort échoué à San Cibrao (Lugo) le 5 mai 1993. Nous avons également une réplique d’une femelle de cette même espèce, obtenue à partir de moulages en plâtre fabriqués en au moment de leur échouage, par coïncidence sur la même côte, le 1er juin 2001. Ce squelette a été le premier montage d’un grand spécimen réalisé au Musée et, pendant un temps, son exposition a été à l’origine de nombreuses visites dans l’ancien Museo da Natureza de l’hospice de Santa Teresa.

LIGAZÓNS WEB: