Investigación penal da Fiscalía polas desfeitas en Estaca de Bares

A Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia ven de admitir parcialmente a denuncia presentada por SGHN o 29-10-2019 e acordou abrir dilixencias de investigación penal por cada un dos seguintes feitos:

  • Desbroce mecanizado duns 30.000 m2 de hábitats de interese comunitario: 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas; 4030 Breixeiras secas europeas, 6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero- Brachypodietea. O desbroce fóra denunciado por SGHN á D.X. do Patrimonio Natural en xuño de 2017.
  • Construción dun miradoiro-aparcamento secundario na estrada local L-25 entre a Vila de Bares e o Faro de Estaca de Bares. A obra, íntegramente en Zona-A da ZEC Estaca de Bares, afectou aos hábitats característicos dos cantís no que se atopa: 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas e 4030 Breixeiras secas europeas.
  • Actuacións na antiga base militar da estación de sistema de radionavegación LORAN (Long Range Navigation) e no humidal existente entre esta e o observatorio ornitolóxico. As actuacións, dentro da Zona-1 da ZEC Estaca de Bares, alteraron de forma moi significativa a súa estrutura, o seu funcionamento ecolóxico e a propia distribución dos tipos de hábitats de interese comunitario.
  • Degradación de hábitats de interese comunitario pola realización do final da XII etapa da Volta Ciclista a España (Mondoñedo-Cabo de Estaca de Bares), realizada o 06/09/2018. As actuacións, que afectaron negativamente ao estado de conservación dos hábitats en distintas áreas da Zona-1 da ZEC Estaca de Bares e incluiron o emprego ilegal de megafonia, foran denunciados por SGHN á D.X. de Patrimonio Natural o 04-10-2018.