logo

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

Buscador en www.sghn.org
SGHN Xeral As Mariñas Ferrol Ourense Pontevedra Museo Astronomía
En www.sghn.org
 
line decor
  INICIO
line decor

 

 


 
 
 

 

 

SGHN e "Un conto para cambiar un mundo" en Limia-Antela

 

Santiago, 02-05-2016

No cadro da feira do libro que se está a celebrar en Santiago, os compañeiros da Sección Antela presentarán "Un conto para cambiar un mundo" ou como a orixinal campaña de micromecenazgo - posta en marcha fai agora 5 anos co libro solidario Un conto de verdade!!! A historia de Antela contada por unha cegoña - permitiu conseguir os primeiros fondos para comezar a restaurar humidais relictos ou desaparecidos na chaira de Limia-Antela.

Achégate para coñecer como avanzan os proxectos de SGHN na Limia, grazas ao micromecenazgo, a custodia compartida do territorio e o inestimable traballo dos voluntarios. Ademais poderás aproveitar para mercar un dos últimos exemplares do conto en papel: só quedan 36 dos 1.000 que se imprimiron!

A cita é pasado mañán mércores día 4 ás 19 h no paseo central da alameda de Santiago.

 

Os papeis de Corcoesto. 2

Santiago, 26-04-2016

Como adiantou o pasado xoves, SGHN ven de remitir ao Presidente da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia os "papeis de Corcoesto" que revelan os "renglóns torcidos" cos que a Xunta de Galicia escribiu a tramitación ambiental do proxecto de mina de ouro de Corcoesto.

Con 21 meses de retraso sobre o prazo legal que tiña para facelo, e despois de que o Valedor do Pobo (Valedor 1) dese amparo á petición feita por SGHN o 17-04-2013 (PDF) e llereclamase resposta en dúas ocasións (Valedor 2, Valedor 3), finalmente o 09-02-2015 a D.X. de Conservación da Natureza facilitou a SGHN a información que solicitara: “copia de todos os informes elaborados pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Santiago de Compostela) e o Servizo de Conservación da Natureza (A Coruña) a petición da Secretaría Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental en relación co proxecto de mina de ouro de Corcoesto.”

 • Documento titulado “Remisión información dos valores naturais” asinado o 18-07-2012 polo enxeñeiro de montes José J. Martel Muñoz-Cobos e o Xefe do Servizo de Conservación da Natureza da Delegación Territorial da Coruña, Carlos G. Muñoz Martínez (PDF).
 • Documento titulado “Solicitude de información complementaria” que o Xefe do Servizo de Análise de Proxectos, Plans e Programas da CMATI envía con data 23-08-2012 ao Servizo de Conservación da Natureza da Coruña para que “precise as afeccións, tanto directas como indirectas, que os diferentes procesos que se leven a cabo na explotación poidan producir sobre os valores naturais” (PDF).
 • Documento titulado “Remisión de informe” con data de 24-09-2012 e asinado exclusivamente polo Xefe do Servizo de Conservación da Natureza da Delegación Territorial da Coruña, Carlos G. Muñoz Martínez (PDF), [involucrado con posterioridade nunha investigación da Fiscalía de Medio Ambiente e o SEPRONA por emisión masiva de licencias de caza falsas (unha das cales estaría ao seu propio nome) polo Servizo de Conservación que dirixía].
 • Documento da DXCN con data 24-10-2012 titulado “Informe emitido por esta Dirección Xeral relativo ao proxecto Concesión de explotación Emilita Nº 1221, Ciudad de Landró Nº 1454, e Ciudad de Masma Nº 1445 que forman o Grupo Mineiro Corcoesto" (PDF).

A análise desa información revela que o suposto informe complementario non engade nada, senon que nel "desaparecen" afeccións ambientais salientadas no primeiro informe e se “minimizan” outras:

 • Pásase de afirmar que “o proxecto afecta ao LIC Río Anllons, ES 110065, xa que todalas augas verten neste río” a dicir que “o proxecto desenvólvese fóra do ámbito do espazo natural protexido”.
 • A afirmación de que as actividades mineiras proxectadas “constituien riscos evidentes de producir danos de moi dificil reparación no LIC Río Anllons (ES 110065) e o LIC Costa da Morte (ES1110005) e nos valores ambientais da comarca”, que aparecía resaltada con cursiva e subliñado no primeiro informe, suavízase en que “sempre existen riscos de accidentes que poden ter notables repercusións no medio natural”.
 • O feito de que no treito duns 2700 m do Rego Lourido que se pretendía desviar “existen especies do habitat de interese comunitario 91E0*” (realmente un hábitat de conservación prioritaria na UE) minimízase dicindo que “non son formacións moi representativas” e que ten “vexetación de ribeira escasa e pouco representativa”.
 • Curiosamente, o informe complementario despois de afirmar que o Rego Lourido non ten fauna piscícola mantén no condicionado a medida complementaria de “construcción de frezaderos adecuados para as especies inventariadas nos ríos da zona” establecida no primeiro informe que indicaba que “o desvío do Rego Lourido deberíase facer fora das épocas de freza e cría das especies piscícolas”
 • O informe complementario admite que haberá unha destrucción dun hábitat de conservación prioritaria na UE (91E0*) pero confórmase con indicar que “o plan de restauración deberá contemplar medidas compensatorias”, nunha flagrante violación do Artigo 6 da Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, e do Artigo 45.6 da Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e a Biodiversidade, que só admiten a destrucción de hábitats de conservación prioritaria por “consideracións relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública ... ou ben, previa consulta á Comisión, outras razóns imperiosas de interese público de primeiro orden” que non é o caso do proxecto mineiro de Corcoesto.
 • No informe complementario desaparece:
  • A obxección do primeiro informe de que “na balsa de lodos de lixiviación, non se estima a vida útil do encapsulamento planificado, nin se prevé un plan de seguimento e vixilancia da misma”.
  • A recomendación do primeiro informe de que “dadas as características deste proxecto deberíase realizar tanto o estudo (refírese á análise de riscos medioambientais) como a constitución da garantía (fronte a posibles danos) ... e suscribir unha póliza de seguro ambiental adecuada”.

Máis aló das observacións e condicións "desaparecidas" xa entre o primeiro informe e os dous seguintes, cumpre suliñar que en contra das demandas unánimes e reiteradas dos técnicos e os máximos dirixentes da D.X. de Conservación da Natureza, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental non inclúe dúas condicións ambientalmente decisivas na Declaración de Impacto Ambiental positiva para a mina de ouro de Corcoesto, tramitada nun prazo récord sen precedentes:

 • A obriga de “instalar medidores automáticos dos parámetros fundamentais da calidade das augas (ph, osíxeno disolto, turbidez, ...) en todos os puntos de vertido de augas, con toma continua de datos e publicación a tempo real mediante páxina web” co fin de que as augas cumplan en todo momento a calidade esixible as augas continentais,
 • A necesidade de “que o estudo de impacto ambiental debería completarse cunha análise específica dos riscos de contaminación accidental, con base nas experiencias acumuladas noutras explotacións semellantes nas que o medio acuático resultou gravemente contaminado por cianuro. Esta análise, de ser o caso, debería ser completada cos plans de continxencias necesarios para protexer o curso principal do Río Antlóns e mesmo a Ría de Corme e Laxe”.

Á vista do ata agora indicado de existir “una actuación absolutamente arbitraria, injustificada y, que desde luego, rompe el principio de no discriminación e igualdad de todos ante la Ley” como afirma Edgewater-Mineira de Corcoesto no Recurso Contencioso-Administrativo que ven de plantexar diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) non sería unha discriminación contra dita empresa senón ao contrario un claro trato de favor.

Por iso, SGHN ven de solicitar ao Presidente da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG (PDF) que teña a ben admitir a devandita documentación ambiental e que o TSXG DESESTIME totalmente as demandas plantexadas no Recurso Contencioso Administrativo presentado o 11-03-2016 por Mineira de Corcoesto, S.L.U. contra ”a resolución ditada o 11 de marzo de 2014 polo Director Xeral de Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria pola que se acorda denegar a aprobación do proxecto de explotación de ouro na mina de Corcoesto” e, polo tanto, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia:

 • NON anule a resolución recurrida por non ser conforme a dereito.
 • NON declare aprobado por silencio administrativo positivo o proxecto mineiro de Corcoesto.
 • NON condene á Xunta de Galicia a aprobar o proxecto mineiro de Corcoesto.
 • NON declare conculcada a doctrina de actos propios e da confianza lexítima e NON condene á Xunta de Galicia a indemnizar a Mineira de Corcoesto, S.L.U. por danos e perxuizos.
 • Condene a Mineira de Corcoesto, S.L.U. ao pago das costas procesais.

 

Os homes que non amaban ... ás árbores

Amoeiro (Ourense), 22-04-2016

Un veciño de Amoeiro, avergoñado (con razón) da poda salvaxe que o concello fixo nas árbores da alameda, envíanos estas imaxes ilustrativas da nula sensibilidade dos que ordenan e "executan" estas barbaridades.

 

Os papeis de Corcoesto. 1

Santiago, 21-04-2016

Onte saltou aos medios de comunicación que George Salamis, máximo directivo da mineira Edgewater Exploration que pretendía explotar a mina de ouro en Corcoesto (máis...), insinúa que a decisión da Xunta de Galicia de paralizar o proxecto non se tería producido se a empresa houbese aceptado as ofertas de "axuda" de "amigos do presidente" que "xeneralmente quere decir dólares nunha maleta". O texto está extraído dun correo electrónico do propio George Salamis que se inclúe na demanda contra a Xunta de Galicia presentada pola mineira na Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (P.O. 7382/2014 S).

Sexa ou non auténtico o correo electrónico, e verídicas ou non as insinuacións de corrupción e tráfico de influencias que nel se fan, a demanda de Edgewater é un ataque frontal contra a decisión da Xunta de Galicia de paralizar o proxecto que, fose tomada por decisións "escuras" como agora se insinúa ou pola enorme presión social na súa contra, foi unha decisión moi acertada dende os puntos de vista sanitario, social, económico e ambiental. Parafraseando a un moi coñecido premio Nobel, podemos afirmar que neste caso "a Xunta escribiu recto en renglóns torcidos".

SGHN descoñece se houbo ou non "renglóns torcidos" na paralización do proxecto pola Xunta de Galicia, pero houbo sen dúbida algunha "renglóns torcidos" na tramitación ambiental do proxecto e na Declaración de Impacto Ambiental favorable aos intereses de explotar a mina de ouro de Corcoesto. Dende hai xa tempo obran en poder de SGHN documentos sobre os "renglóns torcidos ambientais" do proxecto mineiro de Corcoesto. Como o proxecto estaba paralizado, SGHN considerou oportuno gardalos por se fixesen falta, pois é frecuente que as ameazas ambientais como a de Corcoesto reaparezan cíclicamente. Reaparecida a ameaza da mina de Corcoesto coa demanda de Edgewater Exploration, nos próximos días SGHN entregará copia dos documentos á Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por se considera oportuno incluilos na tramitación da demanda, e posteriormente enviaraos aos medios de comunicación.

 

A Sección Antela segue a traballar arreo para demostrar que unha Limia limpa é posible

IV Xornada de limpeza na Veiga de Gomareites, días 9 10 de abril de 2016

Gomareites (Vilar de Barrio, Ourense), 9 e 10-04-2016

Desoíndo a predicción climatolóxica, o "equipo de limpeza de SGHN-Sección Antela" abordou con moito ánimo as IV Xornadas de Limpeza na Veiga de Gomareite, onde se realizou, outra vez, unha gran labor a pesar das dificultades; claro que algunhas delas resolvéranse previamente polos organizadores que tiñan preparado todo para facilitar a tarefa. Como puideron comprobar os voluntarios, seleccionáranse os puntos principais de actuación con catro premisas básicas:

 • Presenza dun volume elevado de plásticos (despois as previsión desbordáronse).
 • Presenza de plásticos dispersos moi visibles.
 • Posibilidade de traballar en zonas secas ou pouco anegadas.
 • Proximidade á zona de carga.

Unha vez localizados os puntos de traballo e trazada a vía de entrada, houbo que preparar o acceso abrindo un "túnel" a través dunha silveira. No comezo da xornada comentouse cós asistentes o acordo de custodia asinado entre SGHN e un gandeiro local sobre este espacio, e informouse dos detalles da xornada prestando especial atención á colaboración coa “Xarxa de Custodia e o programa Tejiendo Redes de Custodia" e a recollida de autorización para publicar as imaxes que se obtiveran, e, como non, se explicou e acordou entre todos o plan de traballo.

Como era previsible, a primeira hora caeu algunha que outra chuvieira que os voluntarios soportaron estoicamente sin deixar o traballo, mentres entre charlas e bromas íanse a descubrir os plásticos cubertos pola vexetación ou enterrados que tiveron que ser retirados con grande esforzo, dosificando o traballo e cortando en trozos os plásticos de ensilar, facilitouse o seu manexo e recollida. Entre os plásticos apareceron moito lixo doutros materiais: vidro (incluso caixas completas de cervexa ou refrescos), pneumáticos usados, restos de roupas e telas, un televisor, sacos, cordel de alpacas, restos de tarteiras, envases plásticos (posiblemente de fitosanitarios), .... en fin un auténtico “tesouro”. Cando fixemos o balance das Xornadas, vimos que se cumpliu sobradamente có que se prevera de inicio, xa que no troco de retirar 4m3 de plásticos, acabamos retirando:

 • Plásticos variados e restos asimilables: 7,890 m3
 • Vidro: 0,3 m3
 • Pneumáticos: 9 unidades

Máis información e imaxes...

Velaquí os aguerridos grupo de voluntarios do día 9 (arriba) e 10 (dereita) satisfeitos xunto aos "trofeos" froito do seu grande traballo.

 

5ª Actualización do Atlas dos Anfibios e Réptiles de Galicia (ano 2015)

Vilagarcía de Arousa, 12-04-2015

Unha vez acumulados os datos obtidos durante o ano 2.015 aos rexistrados no período 2005-2013, hai un total de 14.141 datos totais, aos que lle corresponden 4.455 datos non repetidos (31,5%). De anfibios obtivéronse 8.790 datos, dos cales 2.479 (28,2%) foron datos non repetidos, e de réptiles 5.351 datos totais aos que lles corresponden 1.976 datos non repetidos (36,9%).

Con respecto aos anfibios, salientar dúas cuadrículas novas de limpafontes palmado (Lissotriton helveticus) na parte central limítrofe das provincias de Lugo e Ourense, zona da que temos moi poucos rexistros. Concretamente, as novas cuadrículas son a PG28 (Montederramo) e a PH20 (Monforte de Lemos).

Tamén queremos salientar, dado que é unha das especies nas que máis se reduciu o número de cuadrículas entre o anterior Atlas e este, as 7 cuadrículas novas de sapiño comadrón (Alytes obstetricans) na provincia de Pontevedra, especialmente na parte suroeste.

Referente aos réptiles, interesante resulta a obtención de 20 novas cuadrículas de presencia de esgonzo común (Chalcides striatus), especialmente no suroeste da provincia de Pontevedra e no nordeste de Lugo, seguramente debido a unha maior intensidade de mostraxe.

Con respecto ás cobras queremos destacar, debido á escaseza de datos, a obtención de 10 novas cuadrículas para cobra lagarteira común (Coronella austriaca).

Xa  ao marxe da actualización do Atlas, queríamos informar dun novo cambio na nomenclatura dunha das nosas especies de cobra, trátase da cobra de colar, a anteriormente denominada Natrix natrix (Linnaeus, 1758), que pasa a ser Natrix astreptophora (López Seoane, 1884), nome dado polo naturalista galego.

Finalmente, dende a Sociedade Galega de Historia Natural, e máis concretamente dende a Sección de Herpetoloxía, queremos agradecer moi especialmente a todos e cada un dos 205 colaboradores que aportaron algún dato dende o inicio do proxecto, alá polo ano 2005, ata o ano 2015. Sen a implicación desinteresada de este extraordinario número de persoas, sería imposible realizar este traballo.

 

Para acceder ás novas fichas de actualización preme AQUÍ.

Galerías de fotografías na nosa web

Santiago, 10-04-2016

Abrimos unha nova sección na páxina web da SGHN adicada a galerías de fauna e flora. Se estás interesado en participar, as normas son:

 • As fotografías serán de autoría propia e tomadas en Galicia.
 • As fotografías deben enviarse en formato 4x3 cunha resolución mínima de 800x600 píxeles e preferentemente nese tamaño.
 • As fotografías virán co nome científico da especie, data e localidade onde foron feitas, p. ex. Pieris rapae (Linnaeus, 1758)_17032014_Marin
 • Indica como queres que apareza o teu nome nas fotografías: p. ex. A. Pérez, Antón Pérez, Antón Pérez Gómez, etc.
 • Segundo a categoría á que pertenzan, as fotografías remitiranse ós seguintes correos electrónicos:
 • Terán prioridade os SOCIOS e COLABORADORES.

Xa podes ver algunhas fotografías penduradas en: http://www.sghn.org/Seccion_Entomoloxia/Galerias/Galerias_Entomoloxia/album/ Galerias_Entomoloxia.html

 

Celebración dunha proba "alegal" de 4x4 no P.N. Baixa Limia - Serra do Xurés

Ourense, 07-04-2016

Na pasada fin de semana realizouse unha proba con vehículos 4X4 no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés cun itinerario que transcurriu por áreas cualificadas como ZPDG-A1 (Alta Serra do Xurés en Lobios e Barranco de Cruz do Touro en Lobios) e como ZPDG-A (Alta Serra do Xurés en Lobios e Serra de Santa Eufemia) segundo o PORN do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés (Decreto 64/2009, artigo 46º c.1, e Decreto 401/2009), e recoñecidos tamén con esa cualificación polo Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014, Anexo II, artigos 4º, 15º, e 24º).

Pero o PORN do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés (Decreto 64/2009, artigo 46º c.1) establece como viais de acceso restrinxido a totalidade das pistas existentes na subzona ZPDG-A1 (Alta Serra do Xurés en Lobios e Muíños, o Barranco de Cruz do Touro en Lobios e o Barranco de Olelas en Entrimo) dentro da zona de interese prioritario para a conservación (ZPDG-A) e o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014, Anexo II, artigo 61º) establece que a circulación de vehículos relacionada con actividades recreativas en viais de acceso restrinxido é unha actividade prohibida.

A vista destes feitos, SGHN ven de solicitar á D.X. de Conservación da Natureza (PDF) información sobre se a proba contou cós informes administrativos preceptivos e:

 • En caso afirmativo, facilite a SGHN copia de todos eles para coñecer os criterios técnicos, legais e ambientais empregados para autorizar o desenvolvemento desta actividade nunha zona declarada Parque Natural e ZEPA, máxime cando estamos xa en temporada de reproducción da fauna.
 • En caso negativo, informe á SGHN sobre as actuacións iniciadas contra os organizadores e participantes

Ademais, SGHN demanda á D.X. de Conservación da Natureza que lle facilite as avaliacións que teña realizadas sobre os efectos da proba no estado de conservación dos hábitats do anexo I da DC 92/43/CEE, das áreas prioritarias de conservación das especies dos anexos II e IV da DC 92/43/CEEE, especies de aves migratorias e aves do anexo I da DC 79/409/CEE, especies incluídas no Catálogo nacional de especies ameazadas e no Catálogo galego de especies ameazadas.

Por último, SGHN desexa coñecer a valoración dos danos que a proba puidera ter causado nas infraestruturas do Parque Natural e solicitá á D.X. de Conservación da Natureza que adopte todas as medidas necesarias para delimitar o uso público adecuando a zonificación e uso e o sinalice adecuadamente.

 

Resposta de SGHN ao Sr. Arnau, enxeñeiro de Paratermo Energía, SL

Santiago de Compostela, 04-04-2016

No "Buzón del lector" de La Voz de Galicia do pasado 31 de marzo inclúese unha carta de D. José Ramon Álvarez Arnau na que critica as alegacións de SGHN (publicadas previamente no mesmo xornal) á planta de metanol que Paratermo Energía SL quere facer en Viana do Bolo e da cal é o Enxeñeiro Industrial redactor do estudo.

Non é intención de SGHN polemizar co Sr. Arnau, pero, ao abeiro do dereito de réplica, solicitou a publicación da presente resposta pois consideramos imprescindible aclarar algunhas das súas afirmacións e desmentir algunha falsidade:

 • Os autores do escrito sobre a planta de metanol non se agochan detrás das siglas de SGHN pois, coma sempre, as alegacións de SGHN van asinadas por algún dos seus directivos e representantes legais, neste caso polo seu Presidente. A comprobación é moi doada pois dende a súa presentación o escrito escaneado pódese descargar libremente nesta web de SGHN pero, ademais, o Sr. Arnau debera saber que conforme á Lei de Procedemento Administrativo ningún rexistro oficial acepta a presentación de escritos que non estean asinados.
 • Equívocase doblemente o Sr. Arnau coa súa "lección maxistral" ao afirmar que o autor "carece de conocimientos de unidades de medida del suelo, ya que el suelo se mide en unidades de superficie y no de volumen".
  • En primeiro lugar, o Sr. Arnau confúndese de "alumnos" pois no escrito de SGHN dise textualmente que "na provincia de Ourense hai dispoñibles máis de 250.000 m2 de solo industrial".
  • En segundo lugar, xunto con expertos en botánica e zooloxía, un dos autores do escrito é casualmente un científico especializado no estudo dos solos, os cales, Sr. Arnau, se miden en unidades de superficie, pero tamén de lonxitude (a profundidade ou espesor) e, xa que logo, de volumen, de masa ou de densidade. Para non estendernos demasiado, recomendamos ao Sr. Arnau que teclee en internet "Ano Internacional dos Solos" ou "Día Internacional dos Solos" e, a partires desas iniciativas da ONU e da FAO en 2015, poderá aprender que o solo é bastante máis que unha superficie sobre a que construir un dos seus proxectos.
 • Certo é que, igual que uns aeroxeneradores, nun solo rústico poderían instalarse uns paraboloides para enerxía solar, pero NON unha planta industrial para producir metanol como o Sr. Arnau pretende facer entender.
 • Nas súas alegacións, SGHN non fala da integración paisaxística do proxecto nas aldeas vianesas, como afirma o Sr. Arnau, senón da imposible integración da planta industrial na paisaxe da zona.
 • Os trens seguen a pasar pola estación de Venda da Capela (Vilariño de Conso), pero NON paran nela pois NON está en servizo como pode comprobar o Sr Arnau na web de RENFE se intenta mercar un billete con ese destino.
 • Nada di o Sr. Arnau respecto aos gravísimos impactos que tería a planta de metanol sobre os espazos naturais protexidos e as especies en perigo de extinción da zona. Entendemos que non ten argumentos para rebater os expostos por SGHN nas súas alegacións.

 

IV Xornada de limpieza da Veiga de Gomareites, días 9 e 10 de abril de 2016

Esta vez cunha axuda económica da “Xarxa de Custòdia del Territori

Ourense-Antela, 03-04-2016

Unha vez máis a Sección Antela de SGHN organiza unhas xornadas de traballo para a mellora e conservación de espacios naturais de interese para as aves na Limia. Nesta ocasión pedímosvos a vosa axuda para realizar a cuarta intervención nuha parte da veiga de Gomareites (Vilar de Barrio), espacio -como xa sabedes- moi interesante dende o punto de vista ornitolóxico e onde temos asinado un convenio de custodia do territorio cun gandeiro da zona, que utiliza 16 hectáreas para manter temporalmente un rebaño de vacas en réxime extensivo.

Como sabedes levamos retirado, ata a data, un total aproximado de 26 m3 de lixo variado, uns 50 pneumáticos usados, arredor de 1  m3 e case outro tanto de vidro. O obxectivo destas xornadas é a retirada de aproximadamente uns 4 m3 de plásticos. Coa retirada destos materiais estamos, entre todos, conseguindo un incremento da superficie da veiga orixinal apreciándose xa un cambio considerable desde a primeira intervención.

Como novidade nesta ocasión contaremos coa colaboración da Xarxa de Custòdia del Territori” a través da concesión dunha axuda dentro do programa “Voluntariado y Custodia del Territorio” que se está a desenvolver entre marzo e xuño dentro do “Proyecto Tejiendo redes para la custodia del territorio en España 2015-2016” desenvolvendo dúas liñas de actuación:

 • Día das especies autóctonas (13 de marzo de 2016), e
 • ¡Axuda a conservar un espacio de Custodia' (marzo a xuño 2016).

O obxectivo do programa é implicar á sociedade civil na conservación do Patrimonio Natural difundindo a importancia da súa preservación e os seus valores sociais e poñendo de manifesto como a custodia do territorio axuda na consecución destes fins. Estas consideracións son coincidentes coas liñas de traballo da SGHN e da Sección Antela en contreto, polo cal solicitamos e conseguimos o apoio da Xarxa de Custòdia del Territori”, e celebraremos estas IV xornadas de traballo có seguinte programa:

 • Data: 09 e10 de abril de 2016
 • Punto de encontro: 10:00 en gasolinera Antela pista de enlace coa autoestrada das Rías Baixas A-52 Xinzo de Limia.
 • Horario: 10:00 a 13:30 e de 15:00 a 18:30.
 • Observacións:
  • É preciso confirmar asistencia en antela@sghn.org
  • Como sempre, é necesario levar bó calzado e guantes de traballo. Ademáis, nesta época a veiga ten zonas encharcadas así que sería interesante levar botas para a auga.

ASÍ QUE XA SABEDES, ESPERÁMOSVOS DE NOVO PARA SEGUIR RECUPERANDO LUGARES INTERESANTES EN A LIMIA

Si queredes máis información sobre a Xarxa de Custodia e do programa Tejiendo Redes de Custodia: http://www.tejiendocustodia.org/
e a nosa actividade en particular: http://www.tejiendocustodia.org/events/iv-jornada-de-retirada-de-residuos-de-la-veiga-de-gomareites/

Manzaneda: neve artificial, realidade virtual

Ourense-Santiago, 31-03-2016

Algo máis dun ano despois das consultas previas (ver alegacións SGHN do 13-01-2015), está a información pública o proxecto de innivación artificial na estación de esquí de Manzaneda (Ourense), ao que SGHN ven de presentar as súas alegacións (PDF),

 • Na nova documentación recibida en soporte informático:
  • A análise da alternativa cero, reclamada por SGHN nas alegacións que presentou o 13-01-2015, é un cúmulo de vaguedades non contrastadas nin contrastables, escritas simplemente para cubrir o expediente.
  • Na análise dos efectos do cambio climático sobre a viabilidade técnica, económica e ambiental do proxecto, reclamada asimesmo por SGHN nas súas alegacións, contémplase un aumento de 1,5 ºC na temperatura en inverno (páx. 104) e conclúese que “las temperaturas mínimas registradas en Manzaneda en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril se encuentran por debajo de la temperatura de -3ºC necesaria para llevar a cabo la innivación por lo que es posible técnicamente realizar la innivación en la zona y meses propuestos”. Pero unha observación mínimamente atenta da figura 58 nesa mesma páx. 104 permite detectar que en tres dos nove anos do periodo 2007-2015 para os que se fai a simulación as temperatura mínimas nos meses de xaneiro estarían a piques de sobrepasar a temperatura crítica de -3 ºC necesaria para a innivación. O problema agravaríase aínda máis se o incremento de temperaturas invernais fose de 2 ºC como indican outros estudos (Álvarez et al. 2011. Cambio climático en Galicia en el siglo XXI: Tendencias y variabilidad en temperaturas y precipitaciones. ACT 2, 65-85).
 • SGHN reitera o exposto nas súas alegacións do 13-01-2015:
  • Xa hai un cuarto de século, cunhas condicións climatolóxicas menos desfavorables para os deportes de neve que as actuais e moito mellores que as do futuro próximo, a Estación de Inverno de Manzaneda SA (MEISA) era unha empresa privada ruinosa por falta de neve que os seus propietarios conseguiron “colocar” ás administracións públicas galegas.
  • Na actual situación de crise económica e recortes draconianos do estado do benestar (sanidade, prestacións desemprego, pensións, educación, cultura, medio ambiente...) resulta incomprensible e indignante que se pretendan despilfarrar un total de máis de 12 millóns de euros nas sucesivas fases (a primeira de 6 millóns) nun proxecto sen as máis mínimas garantías de viabilidade técnica, ambiental e económica.
 • Se o proxecto fose en realidade tan viable dende un punto de vista técnico e tan rendible económicamente como se pretende facer creer, sorprendería moitísimo que durante o último ano a empresa privada Oca Hotels se desprendese de case todas as súas accións de MEISA: ata hai un ano posuía un 37,6% das accións e agora pasaría a ter apenas o 0,62%, mentres que a Xunta de Galicia (cun 49,65%) e a Deputación de Ourense (cun 49,45%) pretenden convertirnos a todos os galegos en “fachendosos” propietarios de tan ruinoso negocio.
 • Se a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense non saben que facer cos seus orzamentos, SGHN pode propoñerlles moitos proxectos de índole ambiental e, sen dúbida, moitas asociacións de axuda a persoas da terceira idade (nunha das provincias máis avellentadas de España e Europa) e aos máis desfavorecidos poderán suxerirlles moitos proxectos de índole social.

Vindemiatrix

Efemérides astronómicas de Abril

Ferrol, 30-03-2016

Vindemiatrix é a terceira estrela máis brillante da constelación de Virgo. Está situada moi preto do ecuador celeste, isto significa que se pode ver desde todas as rexións habitadas da terra sen ningunha dificultade e que só é invisible nas áreas interiores da Antártida.

É a 145ª estrela máis brillante do ceo, ten unha cor amarela e brilla cunha magnitude aparente de 2,83. O seu diámetro é 18 veces o do Sol, é 80 veces máis luminosa, e ten 3 veces a súa massa, a súa temperatura media é de 5.200ºC. Atópase na última fase da súa vida, xa deixou de queimar hidróxeno, e crese que nestes momentos queima helio, cando chegue ao seu final converterase nunha supernova, e o seu resto será unha estrela de neutróns.

En mitoloxía Vindemiatrix marca a posición do brazo dereito da virxe (a deusa babilonia Astarté ou Ishtar), no que leva un ramo de follas de palmeira. Na mitoloxía grega representa a Perséfone, e críase que a estrela traía mala fortuna.

Vindimiatrix é un nome de orixe latina que significa o vendimiador, ten outros nomes como: Vindemiator, Almuredin, Provindemiator, Protrigetrix, Protrygetor e Alaraph. O seu nome científico é Epsilon Virginis.

Vindimiatrix atópase a 102,25 anos luz de nós, e como curiosidade se pudiesemos ir en coche ata a estrela, a unha velocidade promedio de 110 quilómetros por hora, tardariamos máis de 980.250.000 anos en chegar alí. Mellor esperemos a viaxar máis rápido que a luz antes de facer a viaxe.

Ver ampliación.

 • Día 6: Venus e a Lúa moi próximos.
 • Día 7: Ás 11:24 h Lúa Nova.Urano e a Lúa moi próximos.
 • Día 8: Mercurio e a Lúa moi próximos.
 • Día 12: Aniversario do lanzamento do cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, primeiro ser humano no espacio (1961).
 • Día 14: Ás 3:59 h a Lúa e Cuarto Crecente.
 • Día 22: Ás 03:24 h Lúa Chéa. Venus e Urano moi próximos, a menos de un grao. Choiva de meteoros Líridas, actividade desde o 16 ao 25, cun máximo de 18 por hora o día 22, propducidos polos restos do cometa Thatcher, radiante en Lira; Algunhas veces prodúcense explosións que se asemellan a fogos artificiais.
 • Día 23: Choiva de meteoros:Pi-Pupidas , actividade desde o 15 ao 28, cun variable o día 23 e propducidos polos restos do cometa 26P/Grigg-Skjellerup, radiante en Popa.
 • Día 24: Aniversario do lanzamento do telescopio espacial Hubble (1990).
 • Día 25: Marte e a Lúa moi próximos.
 • Día 30: A 03:29 aLúa en Cuarto Minguante.

PLANETAS

 • Mercurio en Aries con magnitude 0,01, visible unha hora depois do solpor.
 • Venus en Piscis con magnitude -3,33. Non visible.
 • Marte en Ofiuco con magnitude -0,81. Visible 4 horas antes do amencer.
 • Xúpiter en Leo con magnitude -1,92. Visible casi toda a noite.
 • Saturno en Ofiuco magnitude -0,47. Visible 4 horas antes do amencer.
 • Urano en Pisces, cunha magnitude de 6,26, imposible de ver pola súa proximidade ao Sol.

COMETAS

 • Tan só C/2013 K1 (PanSTARRS)con magnitude 6 en Bootes, pode ser visto cun telescopio pequeno. Os demais pola súa magnitude son dificilmente localizables.

Ver ampliación.

 

Proxecto fantasioso, faraónico e ambientalmente moi prexudicial

Planta para produción de metanol e hidróxeno en Viana do Bolo

Ourense-Santiago, 15-03-2016

Actualmente atópase a información pública a Autorización Ambiental Inegrada do proxecto de “Implantación de una planta de producción de combustible industrial mediante gasificación de carbón utilizando como energía la producida por radiación solar”, promovido por PARATERMO ENERGÍA, S.L. que pretende construir, nun terreo rústico de 188 ha nas parroquias de Fornelos de Filloás e Fradelos (Viana do Bolo, Ourense), unha instalación industrial adicada á produción de metanol (75.000 Tm/ano) e hidróxeno (375 Tm/ano), consumindo como materias primas 75.000 Tm/ano de carbón (aínda que logo fala “de case 100.000 Tm/ano”) e 37.500 m3/ano de auga, ademais de 4.500 Mwh/ano de enerxía (que produciría in situ con 3 paraboloides solares de 83 m de diámetro cada un) e que xeraría 18.750 Tm/ano de cinzas.

Faraónico e fantasioso

O orzamento do proxecto acadaría os 54 millóns de euros que, supostamente, se cubrirían con 35 millóns en créditos, 2,8 millóns en subvencións de Incentivos Económicos Rexionais e presuntamente 16,2 millóns co capital social, que é só de 3.000 euros!!! Deles, 1.500 euros foron aportados por Daniel González González que en nome propio ou das empresas Guradoor SL e Lisply SA, xa estivo involucrado en tres mega-proxectos semellantes (todos fallidos) para a produción de metanol e hidróxeno empregando enerxía solar e ocupando sempre grandes extensións de terreos rústicos, en Granadilla de Abona (Tenerife, 2009), Tabernas (Almería, 2012) e Bergantiños (A Coruña, 2015); os dous primeiros iniciados sen permisos e paralizados pola administración que gañou os recursos xudiciais presentados polas empresas que reclamaban indemnizacións por lucro cesante de 50 e 620 millóns de euros diarios!!! .

Como no caso de Tabernas (Almería), os impulsores do presente proxecto obtiveron un informe favorable do arquitecto asesor do Concello de Viana do Bolo (en base a unha interpretación moi sui generis da Lei 2/2010 de ordenación urbanística e proteción do medio rural de Galicia (LOUGA) pretendendo facer un subterfuxio legal en total ignorancia e incumprimento do establecido ao respecto na Lei 22/1973 de minas e na Lei 3/2008 de ordenación da minería de Galicia,

Ambientalmente moi prexudicial

 • A instalación industrial tería un moi forte impacto paisaxístico, incompatible co espírito e a letra da Lei 7/2008 de protección da paisaxe de Galicia, pois:
  • Preténdese construir nun terreo que se recoñece explícitamente como de “paisaxe abrupta” e no que a explanación de 3 ha de terreo á cota 900 m snm conlevaría un terraplenado de ata 24 m de altura na zona de maior desnivel, de integración pmoi difícil ou imposible na paisaxe da zona.
  • Suporía o desbroce permanente nunha franxa perimetral de 100 m de largura ata deixala “libre de vexetación”, de integración paisaxística moi difícil ou imposible.
  • Contempla a instalación de 3 paraboloides para captar enerxía solar cun diámetro de 83 m e a construción dunha nave coas dimensións dun campo de fútbol (65 x 100 m) e 10 m de altura para almacenamento e tratamento de carbón, totalmente imposibles de integrar na paisaxe da zona.
 • Situaríase a menos de 6 km do Parque Natural do Invernadoiro, a menos de 2 km da ZEC Macizo Central Ourensán, e nun tramo do río Camba incluido na “Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia” (ano 2011. Anexo-I Cartografía dos LIC ampliados” páx. 77) e vén así expresamente sinalado na web da Dirección Xeral de Conservación da Natureza (ver).
 • Afectaría directamente a un hábitat de interese comunitario (4030: Queirogais secos europeos) e a un hábitat de conservación prioritaria na Unión Europea (91E0*: Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsor).
 • Afectaría negativamente a un total de doce especies incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas:
  • Unha especie de planta en perigo de extinción (Eryngium duriaei) e outra vulnerable (Silene marizii).
  • Unha especie de invertebrado acuático en perigo de extinción a nivel galego e español (Margaritifera margaritifera) que ten na zona a cuarta poboación máis grande de Galicia.
  • Nove especies de vertebrados ameazadas: un anfibio vulnerable (Rana iberica), dúas aves en perigo de extinción [Aquila chrysaetos,(afectaría ao territorio dunha das escasas parellas reprodutoras en Galicia), Milvus milvus] e tres vulnerables (Bubo bubo, Circus cyaneus, Circus pygargus), así como tres mamíferos catalogados como vulnerables (Galemys pyrenaicus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros).

Á vista do devandito, SGHN ven de solicitar:

 • Que se desbote total e definitivamente o proxecto de Paratermo Energía SL na zona prevista (máis...).
 • Que o Concello de Viana do Bolo non lle conceda licencia municipal (máis...).
 • Que se convoque unha xuntanza extraordinaria do Observatorio Galego da Biodiversidade para avaliar e informar os seus efectos sobre as especies ameazadas presentes na zona (máis...).

 

 

 

 

Nin siquera ao carón das ermidas están a salvo

Os homes que non amaban... ás árbores

Vivente (Carballo) 13-03-2016

Sobran as palabras, coas fotos que nos mandan uns simpatizantes dende Carballo (A Coruña).

 

13 de marzo: Día das especies autóctonas

Sada, 08-03-2016

Este segundo domingo de marzo 30 entidades de custodia do territorio participarán na xornada de voluntariado ambiental Día das especies autóctonas. Cóntase xuntar máis de 1200 voluntarios en todo o Estado.

O proxecto Tejiendo redes para la custodia del territorio en España 2015-1016, organiza esta iniciativa dentro do programa “Voluntariado y Custodia del Territorio”.

O obxectivo deste programa é implicar á sociedade civil na conservación do noso patrimonio natural, difundindo a importancia da súa preservación, os seus valores sociais e como a custodia do territorio axuda a conseguir eses fins.

A xornada consiste en realizar actuacións de voluntariado durante o mesmo día en distintos espazos baixo custodia para eliminar especies exóticas invasoras, pois son unha das principais causas de perda de biodiversidade en todo o planeta, ademais de plantar variedades locais e restaurar hábitats.

O voluntariado ambiental é un apoio fundamental para as entidades de custodia do territorio xa que permite desenvolver actuacións na zonas custodiadas que doutro xeito non serían posibles.

En Galicia están programadas catro actividades dentro deste día por distintos colectivos e asociacións. A SGHN está máis implicada na organizada pola Fundación Fragas do Mandeo, pero animamos a participar nesta interesante iniciativa en calquera delas.

Dentro deste mesmo programa de “Voluntariado y Custodia del Territorio” outra actividade na que participa a SGHN ( Sección Antela ) é a de ”! Ayuda a conservar un espacio en Custodia!”. Neste caso limparemos a Veiga de Gomareite no concello limiá de Vilar de Barrio nunha data do vindeiro mes de abril da que se informará oportunamente.

 

"Sábados miúdos" no Museo de SGHN
Contacontos sobre a oceanógrafa Ángeles Alvariño

Ferrol, 06-03-2016

Primeiro sábado de marzo e xa comezaron os «Sábados Miúdos». A proposta das concellerías de Normalización Lingüística e Cultura do Concello de Ferrol estivo de estrea no museo da Sociedade Galega de Historia Natural, no barrio de Canido, onde público infantil gozou cunha sesión de contacontos que é a primeira das adicadas ás mulleres científicas galegas, dúas delas de Ferrol.

Trátase de Ángeles Alvariño e a veterinaria Rebeca Atencia, que protagonizan esta iniciativa xunto á astrónoma Antonia Ferrín. Os «Sábados Miúdos» diríxense a nenos de 3 a 12 anos de idade e aportan un tempo didáctico de acceso gratuíto e en galego, facilitando non só a aprendizaxe dos pequenos, senón tamén a conciliación da vida familiar e laboral aos seus pais.

Terán continuidade nos sábados deste mes, aínda que o Concello pretende garantilos tamén a medio e longo prazo. A cita inaugural supuxo a celebración dun contacontos ilustrado no que abordouse a historia de Ángeles Alvariño e debuxouse un mural relacionado, permitindo as preguntas dos nenos e abrindo logo un obradoiro de debuxo sobre a oceanógrafa protagonista do relato. Máis...

 

Entrevista sobre os eucaliptos en V Televisión

A Coruña, 01-03-2016

No programa "Más que contar" de hoxe en V Televisión entrevistouse ao Presidente de SGHN sobre as novas xudiciais en relación co Eucalyptus nitens, o borrador de decreto da Xunta de Galicia sobre as plantacións de eucaliptos e a problemática xeral da eucaliptización de Galicia.

A entrevista comeza no minuto 19:40 do programa e pódese ver premendo aqui ou na imaxe da dereita.

 

Os homes que NON amaban... as árbores

Amoeiro (Ourense), 20-02-2016

Pablo González envianos esta serie de imaxes de árbores taladas ou decapitadas na contorna do Pazo de San Damián en Abruciños (Amoeiro, Ourense), coas que folga facer máis comentarios.

 

Reseña do Día Mundial dos Humidais en Limia-Antela

Complexo húmido Limia-Antela, 16-02-2016

Este é un ano de coincidencias, non só se celebrou o V aniversario da Sección Antela e o día dos humedais en sábado de entroido (día ben sinalado en Xinzo) senón que nos últimos meses teñen converxido outros varios asuntos que deron un pulo importante ao desenvolvemento dos proxectos de recuperación de humedales como puideron comprobar os participantes nesta xornada.

Para empezar no Humedal Antonio Villarino, os traballos realizados no mes de decembro [retirada dunha boa cantidade de áridos -44 camións- da parcela grazas á inestimable colaboración do CDR O Viso, e extendido de parte da terra vegetal nas marxes das canles máis afastadas da pista de acceso] xa deixan ver unha imaxe bastante aproximada do que se espera deste humidal artificial: os neocauces están cheos de auga e hai zonas da parcela parcialmente asolagadas froito das últimas choivas. Ao decir dos participantes habituais o aspecto da parcela mudou significativamente sendo a auga un compoñente importante da súa fisonomía actual e, dende o noso punto de vista, semella un espacio atractivo para as especies ligadas a estes hábitats (esperamos que elas pensen o mesmo que nós).

Pero o obxectivo central da xornada era, sen dúbida, outra parcela de 0,5 ha. alugada ao Agader onde xa se fixeron moitos avances desde que  se realizou unha roza xeneralizada para avaliar a morfoloxía do terreo previa a definición dun proxecto detallado de actuacións. A parcela e as súas colindantes (de propiedade particular) teñen singulares valores faunísticos e botánicos que deben de ser preservados e potenciados, e aquí precisamente manifestouse outra confluencia de intereses que permitiu a actuación sobre unha superficie de 1,3 hectáreas mediante a firma dun convenio de colaboración cos propietarios colindantes. Así sobre esta superficie elaborouse un proxecto para mellora de hábitats de varias especies recreando os bancos areosos fluviais propios do río Limia nos seus desbordamentos invernais con ocupación da chaira de asolagamento antes das modificacións da época da desecación e concentracións parcelarias. Máis...

Se queres ser BEÓNFEITOR e poñer a túa pinga de auga para que medren estes pequenos humidais podes contribuir cunha doazón na conta corrente
2013 ES63 2080 0200 4830 4012 7702

ou na conta de Paypal: sghn@sghn.org (neste caso especifica "Sección Antela")

 • Beón: (nome, botánica). A pranta máis emblemática non só de Antela ou lago Bión/Beón, senón de todo o complexo húmido Limia-Antela.
 • Benfeitores: (sustantivo). Os que fan o ben.
 • BEóNFEITOR: (nome, neoloxismo). Díse do que fai o ben aos ecosistemas acúaticos de Limia-Antela

 

Taller de iniciación ao coñecemento das aves invernantes

Sada, 15-02-2016

A Delegación de As Mariñas da Sociedade Galega de Historia Natural organiza un taller de iniciación e coñecemento das aves invernantes impartido polo encargado da nosa sección de Ornitoloxía Álvaro Rodríguez Pomares xunto con Calros R. Silvar. Consta de tres sesións de hora e media para mostrar as especies máis importantes (19 e 26 de febreiro) e unha introdución aos censos de aves invernantes ( 27 de febreiro). Estas charlas serán gratuítas pero haberá que anotarse antes por cuestións organizativas. Ademais faremos unha visita guiada por Álvaro Rodríguez ao complexo intermareal Umia-O Grobe o domingo 28 de febreiro. A visita terá un custe de 20 € para non socios e 15 € para socios. Débese pagar antes do 18 de febreiro na nosa conta bancaria, indicando o nome completo das persoas e DNI. Tamén é preciso enviar estes datos por correo-e a asmarinhas@sghn.org. Se alguén ten dificultades para realizar o ingreso bancario debe consultar con nós. Temos un límite de 25 prazas. Ás persoas que non poidan acudir e avisen antes do 26 de febreiro seralles reintegrado o importe. 

 

SGHN-Pontevedra: Posición diante da prórroga de ENCE

Pontevedra, 29-01-2016

SGHN emiteu con data 29/01/16, unha nota de prensa posicionándose respecto á prórroga da actual ubiacción da industria de ENCE na ría de Pontevedra por parte do Goberno.

SGHN laiase profundamente da prorroga da autorización para ocupación de terreos públicos emitida polo goberno recentemente para empresa ENCE en Pontevedra.

 • A prórroga faise sobre terreos pertencentes ó dominio marítimo terrestre e polo tanto cercena a súa reversión á cidadanía.
 • Unha concesión deste tipo supón un agravio comparativo con outras empresas que deben pagar o terreo sobre o que se asentan e, dentro da lóxica gobernamental, vai en contra la libre competencia.
 • A xustificación dos postos de traballo debe sustentarse comparando cos que se deixan de crear noutros ámbitos pola súa presenza.
 • A pasta de papel é necesaria na sociedade actual, pero é posible e necesario que se traslade esta fábrica a un polígono axeitado.

 

Atlas de Flora exótica invasora
Fichas de identificación

Pontevedra, 26-01-2016

Para facilitar a participación na recollida de información para o Atlas de Flora Exótica Invasora, iranse publicando progresivamente nesta páxina as fichas de identificación das diversas especies.

Comezamos coas fichas do té de horta, té americano ou té moruno (Bidens aurea), a vinagreta ou pan de cuco (Oxalis pes-caprae) e a cala ou cartucho (Zantedeschia aethiopica). Premendo en cada imaxe pódese descargar a ficha en PDF.

Lembra que se queres colaborar podes escribir a botanica@sghn.org

 

 

Fitos 40 anos Hitos 40 años

Hoxe, como hai 40 anos, a túa axuda é imprescindible
para defender a nosa natureza

 

 

OUTRAS NOVIDADES

Plan de Acción Reserva da Biosfera transfronteiriza do Xurés

Sentencia Tribunal Supremo sobre especies invasoras

Lei 2/2016 do Solo de Galicia

RD 1/2016 Aprobación Plan Hidrolóxico Miño-Sil

Ley 33/2015, modifica Ley 42/2007 Patrimonio Natural y Biodiversidad

RD 817/2015 Criterios estado augas superficiais

Amence na Limia: Humidal Antonio Villarino

Dictame Comite Regiones UE: mellora proteción medio mariño

Lei 5/2015, de mellora da estrutura agraria de Galicia

Actividades SGHN-Ourense 2014

Ratificación Convenio CITES pola UE

Decreto Plan de Conservación Lagoa e areal de Valdoviño

Lei 30/2014, de Parques Nacionais

Reglamento UE Nº 1143/2014 especies exóticas invasoras

Modificación Directiva Marco Auga

Estrategia española conservación diversidade vexetal

ENIL Sistema dunar Praia América-Panxón

Modificación Ley Responsabilidad medioambiental

SENTENCIA PRESTIGE

Fractura hidráulica ("fracking")

Antela: un conto de verdade

Paspallás nº 41 en PDF