logo

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

Buscador en www.sghn.org
SGHN Xeral As Mariñas Ferrol Ourense Pontevedra Museo Astronomía
En www.sghn.org
 
line decor
  INICIO
line decor

 

 


 
 
 

 

Boas novas para o Museo de Historia Natural de SGHN

Ferrol, 30-07-2015

Tal e como recollen as novas en diversos medios de comunicación (La Voz, Diario de Ferrol, Ferrol 360), o novo alcalde Jorge Suárez ven de declarar que o Concello de Ferrol vai a acometer en breve prazo as obras de reforma da "Casa do Coronel" que acubilla o Museo de Historia Natural e a Delegación en Ferrol de SGHN.

Recoñecendo expresamente “que consideramos que é unha parte importante da cidade e ó que ata o de agora non se lle deu a relevancia que realmente ten” ata o punto de que no seu estado actual a fachada do edificio “podería definirse como símbolo do feísmo en Ferrol” o alcalde afirmou a pronta execución das obras de remodelación da fachada e do tellado con cargo aos fondos do Plan Urban, cofinanciado pola UE.

 

A seca, a rega e "El Roto"

Castellano

Madrid-Santiago, 25-07-2015

Coa meirande parte dos cursos fluviais da Limia a piques do colapso hidrolóxico, outro ano máis, polo regadío abusivo e insustentable que sobre-explota ríos e acuíferos (máis...)...

Coas "autoridades competentes" da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil afirmando falsamente no novo Plan Hidrolóxico que os cursos fluviais da Limia secan en verán de modo natural (máis...)...

Con gobernantes e gobernados botándolle as culpas a un verán moi seco e caluroso, esquecendo insensatamente os erros cometidos durante a desecación da lagoa de Antela e nos plans de regadío, ...

Con uns e outros ignorando as continuas advertencias que o cambio climático nos está a amosar xa...

... Afortunadamente, Andrés Rábago "El Roto" coa súa habitual maestría satírica resume nunha imaxe e 15 palabras ata onde pode chegar a estupidez humana.

Gracias, "El Roto", pola túa magnífica viñeta e a túa xenerosidade ao permitirnos reproducila.

Viñeta publicada en El País o 22-07-2015 (©Copyryght EL ROTO / EDICIONES EL PAÍS, SL 2015) Reproducida con permiso do autor.

 

Roteiro ambiental polas Gándaras de Budiño: sábado 25 de xullo

Pontevedra, 22-07-2015

SGHN-Delegación de Pontevedra organiza un roteiro ambiental polas Gándaras de Budiño o vindeiro sábado día 25. A saída será ás 9:30 h dende o aparcadoiro dos observatorios das Gándaras, ao cal se accede pola saída 21 "Gándaras Sur" da autovía A-55 Porriño-Tui. É necesario levar roupa axeitada para pasar a mañá nas ribeiras do río Louro.

As prazas son limitadas e a inscrición é gratuita contactando con valoranatura@gmail.com

 

Na procura do abellaruco e máis...

5ª Edición, sábado 11 de xullo de 2015. Actividade organizada pola Sección Antela de SGHN

Ourense, 21-07-2015

Un ano máis o abellaruco déixase ver e acompáñanos nalgúns momentos da xornada cumpríndose o obxectivo primordial desta saída a observación desta ave, case podemos dicir, exótica que pasa o inverno en África e vén criar ao norte. Por suposto que tamén gozamos, disfrutamos e sorprendémonos coas explicacións dos nosos magníficos expertos e da magnífica compañía de todos os participantes na xornada.

Organizados e dispostos iníciase a "V Edición de "Na procura do Abellaruco" circulando por unha estrada estreita bordeada por soutos nas inmediaciones do pobo de Pentes onde se fai a primeira parada a pé de estrada. As beiras das estradas resultan interesantes para os xeólogos porque deixan ao descuberto materiais e estruturas, neste caso o noso consocio e xeólogo José Ramón describe elementos propios do periglaciarismo; o periglaciarismo caracterízase pola intermitencia de ciclos de xeo e desxeo que provocan fragmentación das rochas e fluxos de auga que arrastran os materiais fracturados e angulosos de distintos tamaños e granulometrías, durante o desprazamento os fragmentos longos dispóñense na dirección do fluxo da auga circulante, neste caso, por un val que queda colmatado ata formar a estrutura actual que ahora podemos ver ao quedar cortada pola estrada.

Lección de xeoloxía.

Neste punto estamos xa en zona de minería do estaño de Pentes e Barxa moi preto do LIC Pena Maseira. Curiosamente na páxina electrónica da Xunta de Galicia a imaxe que acompaña ao texto sobre os valores deste espazo é a cabeza dun abellaruco (Merops apiaster) o que nos vén a indicar que xa hai posibilidade de observalo así que, Alberto e Marcos, rápidamente dan algunhas indicacións sobre as características do ave e da súa bioloxía: distribución, hábitat, alimentación xunto con datos relativos á niñificación por exemplo que profundidade que poden acadar os niños e canta terra deben de mover para a súa construción.

E moito máis...

Ollando un abellaruco (Merops apiaster).

 

Para que non sexan 9.000 páxinas de papel mollado!!

Alegacións de SGHN ao Plan Hidrolóxico da Demarcación Miño-Sil 2015-21

Ourense-Santiago, 09-07-2015

SGHN ven de presentar, dentro do periodo de información pública, ás súas alegacións ao Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil 2015-21 (en adiante PH-DHMS; PDF). O novo PH-DHMS non resposta ás expectativas que SGHN tiña depositadas, e non semella que poida supor un avance real, eficaz e suficiente na protección das augas. O documento precisa unha concienzuda revisión para corrixir erratas, duplicidades, contradicións e problemas formais, así como para incluir unha cartografía máis detallada.

A clasificación das masas de auga na DHMS é moi deficiente no relativo aos medios de augas estancadas de carácter natural-seminatural (lagos, lagoas, charcas), así como ós humidais higrófilos e turfófilos, para os que se empregan criterios incorrectos, polo que ignora moitos dos existentes na Bacía Alta do Miño, nas cabeceiras da Bacía do Sil Inferior e na bacía do Limia que si están incluidos no Inventario dos Humidais de Galicia. Este feito é da maior relevancia, pois o territorio da DHMS posúe precisamente unha notable singularidade ecolóxica en relación coa presencia destes medios que acubillan un importante grupo de hábitats, así como especies de flora e fauna protexida pola normativa europea, estatal e autonómica.

Lagoa de Ocelo, nas abas de Pena Trevinca (Ourense)

O tratamento dos compoñentes da biodiversidade cun estatus xurídico específico (especies protexidas, hábitats de interese comunitario), que deberan terse en conta para establecer as áreas de protección, os caudais ecolóxicos e as medidas de xestión, amosa eivas moi graves alomenos no referente a once especies de flora e fauna gravemente ameazada a nivel galego, europeo ou mundial. En consecuencia a determinación dos caudais ecolóxicos non as tivo en conta, incumprindo así as obrigas indicadas na Instrución de Planificación Hidrolóxica. Ademais, o listado de especies invasoras é incompleto e moi desactualizado, ignorando información dispoñible mesmo no propio Ministerio ao que pertence a CHMS.

Estación da Rede SAIH en Ponteliñares (Ourense).

En relación aos caudais ecolóxicos establecidos polo vixente Plan Hidrolóxico, nas case 9000 páxinas do PH-DHMS 2015-21 sometido a información pública SGHN foi incapaz de atopar ningunha referencia á avaliación do seu cumprimento. SGHN considera imprescincible que se inclúa información estatística sobre os incumprimentos dos caudais en cada estación da rede SAIH, a intensidade e duración dos mesmos e as medidas adoptadas ao respecto pola CHMS.

Máis aló de limitarse a inventariar exemplos de presións sobre augas superficiais tan rechamantes como que ningunha das 75 presas na DHMS conte con escala par peixes ou que existan 25 afeccións de explotacións mineiras directamente ao cauce dunha masa de auga, compriría que, en aplicación do espírito e a letra da Directiva Marco da Auga, o PH-DHMS presentase alomenos unha estratexia para avanzar na solución desas presións.

 

 

Na imaxe da dereita pódense ver sobre a fotografía do SIGPAC (MAGRAMA) os ríos desaparecidos polas louseiras en Casaio (Ourense)

Por outra banda, de entre todas as estimacións de caudais ecolóxicos aceptables segundo a Instrución de Planificación Hidrolóxica, no PH-DHMS escolleuse a máis baixa (percentil do 5%) pero, ademais, incumprindo os criterios estatísticos máis elementais, o intervalo temporal empregado para o cálculo do percentil (mes) é moi diferente do intervalo temporal ao que se pretende extrapolar (trimestre), polo que, de feito, o caudal presentado como “ecolóxico” non é o do percentil 5 (o máis baixo) senón o do percentil 1,67. En consecuencia, os caudais mínimos ou ecolóxicos deberan ser recalculados para todas as masas de auga da DHMS. No caso de optar por recalculalos polo método hidrolóxico dos percentiles, SGHN:

 • Solicita que se empregue o percentil do 10%, como valor intermedio entre os admitidos pola IPH (5-15%) e como “valor salomónico de consenso” entre as demandas consuntivas e as demandas ambientais.
 • Esixe que, calquera que sexa o percentil escollido, o intervalo temporal de cálculo do percentil sexa o mesmo que o intervalo temporal de aplicación do caudal ecolóxico.

Incumprimento dos obxectivos para 2015 do vixente Plan Hidrolóxico

Segundo cálculos de SGHN a partires dos datos oficiais, os obxectivos de bo estado ecolóxico e químico en 2015 comprometidos no vixente Plan Hidrolóxico e esixibles en aplicación da Directiva Marco da Auga incumprense no 14% das masas de auga da Demarcación Hidrográfica, porcentaxe que é maior no Sistema de Explotación Miño Baixo (19,1%) e, moi especialmente, na bacía do Limia (53,3%). Estes datos revelan con claridade que, por ineficacia ou inaplicación, o vixente Plan Hidrolóxico non contribuiu a mellorar o estado das masas de auga nos sistemas de explotación “máis complicados”.

Aínda que o PH-DHMS 2015-21 non o fai, a situación na bacía da Limia é tan preocupante que fai urxente e imprescindible unha analise das posibles causas para alomenos tentar mellorar a situación no futuro:

 • O brutal desbaldimento de auga cunha moi ineficiente rega por aspersión, cun consume 2,5 veces máis elevado que nos restantes regadíos da DHMS, é a responsable de que os principais cursos de auga na Limia sequen todos os anos como reiteradamente ten informado SGHN á CHMS (máis...). Por iso é de todo punto inadmisible que o PH-DHMS 2015-21 terxiverse a realidade ó afirmar que secan en verán de maneira natural e que non contemple para a Limia mellorar a eficiencia do regadío nin instalar estacións de control dos caudais utilizados que xa existen no resto das principais zonas regables na DHMS.
 • Como non semella creible que o gando estabulado na Limia beba dúas ou tres veces menos auga que no resto da Demarcación, ou ben os datos do PH-DHMS están equivocados para o conxunto da Demarcación ou subestiman en 2,03-2,89 hm3/ano o consumo de auga pola gandería na Limia. Como referencia para eses enormes volumes “esquecidos” cabe sinalar que o encoro de Cachamuiña do que se abastece a cidade de Ourense ten unha capacidade de 2 hm3.
 • Como amosa a seguinte táboa, elaborada por SGHN cos datos oficiais, o “caudal ecolóxico” para o río Limia en Ponteliñares establecido no PH-DHMS só é coherente cos obtidos polos restantes métodos en inverno-primavera, mentres que en verán é un 33% máis baixo e e en outono é catro veces inferior. Aínda pior, a CHMS nin siquera esixiu o cumprimento dese misérrimo caudal ecolóxico, tolerando que circulen ata só 0,2 m3/s.

Á vista da dramática situación actual do Sistema de Explotación Limia, resulta rechamante que PH-DHMS non contemple para A Limia ningunha das 89 medidas para garantir que as condicións hidromorfolóxicas das masas de auga estean en consonancia co logro do estado ecolóxico necesario ou do bo potencial ecolóxico das masas de auga designadas como artificiais ou moi modificadas.

Sobre os orzamentos e o cumprimento dos obxectivos da Directiva Marco da Auga

Mentres en 2009-15 a CHMS deixou sen investir 374 millóns de euros (case 4 de cada 10 euros do orzamento) no seu ámbito territorial e o 14% das súas masas de auga non cumpren os obxectivos comprometidos para 2015, investiu 36 millóns fora do seu ámbito competencial acometendo boa parte do saneamento de Santiago de Compostela (máis...).

Para o segundo ciclo de planificación hidrolóxica (2015-2021), malia ter aínda sen facer boa parte dos “deberes hidrolóxicos” do primeiro ciclo, o orzamento comprometido é de apenas 387 millóns euros: un 60% menos do orzamento e un 37% menos do executado no primeiro ciclo 2009-15. A vista destes datos, SGHN ten serias dúbidas da vontade e as posibilidades reais de cumprimento dos obxectivos co horizonte 2021.

 

Informe anual de actividades nas Gándaras de Budiño

Pontevedra, 07-07-2015

O espazo natural das Gándaras de Budiño e Ribeiras do río Louro, con varias zonas húmidas e ecosistemas contiguos de moito valor natural propiciaron a inclusión na Rede Natura 2000. Isto non impediu que sufrira unha grande transformación ó longo dos anos e hoxe en día está totalmente transformada e perdeu unha parte dos seus hábitats. O espazo natural alberga 5 hábitats prioritarios con boas representacións de vexetación acuática e turbeiras e importantes formacións de bosque de ribeira. Inclúe varias decenas de especies de vertebrados e invertebrados protexidos, destacando unha das derradeiras poboacións de sapoconcho europeo (Emys orbicularis) de Galicia e España, e que é a principal localidade de cría regular de Charneco (Anas crecca) en España.

Dende 2014, socios da SGHN realizan un programa de seguemento medioambiental centrado no espazo natural LIC Gándaras de Budiño, baseado en actividades programadas de voluntariado con periodicidade mensual, xunto cun seguemento do estado ambiental dos ecosistemas por un equipo de voluntarios e colaboradores. Presentamos o primeiro informe global (PDF) do desenvolvido ata a data. Gracias a tódolos colaboradores.

 

Nomes das estrelas: Nunki

Efemérides astronómicas xullo 2015

Ferrol, 05-07-2015

Nunki é a segunda estrela máis brillante da constelación de Saxitario, unha das constelacions do Zodíaco. É a 52 estrela máis brillante do ceo, atópase a 228 anos luz de nós, é de cor azul e brilla cunha magnitude aparente de 2,05. O seu diámetro é entre 5 e 7 veces o do Sol, é 3.300 veces máis luminosa e ten 7,5 veces a súa masa. A súa temperatura media é de 18.900ºC. Creese que ten unha compañeira con magnitude 9,8. É unha estrela de evolucion "normal", moi parecida ao noso Sol, xa que brilla pola fusión do hidróxeno en helio no seu núcleo profundo.

En mitoloxía, Nunki sitúase na parte posterior da flecha que o centauro intenta disparar e apoia sobre o seu ombreiro. Nunki é un nome pouco común de orixe babilónico e cun significado escasamente coñecido, aínda que pode derivar do acadio Gu-shi-rab-ba, o xugo do mar, ou do deus mesopotámico Enki, relacionado cos mares. Outros nomes son: Thanih al Sadirah, Sadira, Sadirah, Pelagus, Secunda al Sadirah. O seu nome científico é Sigma Sagittarii.

Móvese a través da galaxia a unha velocidade de 21,5 qm/s con respecto ao Sol. A súa velocidade de rotación é duns 200 qm/s. A fusión do hidróxeno é tan rápido, que a súa vida será de 50 millóns de anos como máximo. Con parte das estrelas da constelación de Saxitário, forman un asterismo coñecido como A Tetera.

Nas súas proximidades e cara á dereita da estrela xunto a constelación de Escorpio, atópase o centro galáctico, unha impresionante parte do ceo na que cuns simples prismáticos poderemos ver grandes cantidades de estrelas, cúmulos estelares, nebulosas..., un mundo a descubrir, que seguro non nos defraudará, e no verán é cando poderemos gozalo.

Situación de Nunki no firmamento. Ampliación

 • Día 1: Xúpiter e Venus moi próximos, a 0,4º.
 • Día 2: Ás 02 :20 h Lúa Chea.
 • Día 6: Aniversario (1687) da publicación do libro "Principia" onde Isaac Newton publica a Lei da Gravitación Universal.
 • Día 8: Ás 20:24 h a Lúa en Cuarto Minguante.
 • Día 9: Urano e a Lúa moi próximos.
 • Día 15: Mercurio, Marte e a Lúa moi próximos.
 • Día 16: Ás 01:24 h Lúa Nova. Mercurio e Marte moi próximos.
 • Día 18: Xúpiter e a Lúa moi próximos.
 • Día 19: Venus e a Lúa moi próximos.
 • Día 24: Ás 04:04 h a Lúa en cuarto Crecente.
 • Día 26: Saturno e a Lúa moi próximos.
 • Día 28: Choiva de meteoros: Piscis Austrinídas, comezan o 15 de xullo, cun máximo de 5 por hora o 28, radiante en Piscis Australis. aniversario da primeira fotografía do Sol, durante un eclipse solar e descubremento da coróa (1861).
 • Día 30: Choiva de meteoros: Alfa-Capricórnidas, comezan o 3 de xullo, cun máximo de 5 por hora o 30, radiante en Capricornio. Choiva de meteoros: Delta-Acuáridas Sur, comezan o 12 de xullo, cun máximo de 16 por hora o 30, radiante en Acuario.

PLANETAS

 • Mercurio en Xéminis con magnitude -1,6. Pola súa proximidade ao Sol é dificil de ver.
 • Venus en Leo con magnitude -4,2. Visible durante unha hora despois do solpor.
 • Marte en Xéminis con magnitude 1,8. Dificil de ver pola súa proximidade ao Sol .
 • Xúpiter en Leo magnitude -1,6. Visible durante unha hora despois do solpor.
 • Saturno en Libra magnitude 0,5. Visible durante 5 horas despois do solpor.
 • Urano en Piscis, cunha magnitude de 6,2. Visible durante 5 horas antes do amencer.

COMETAS

 • Tan só C/2014 Q2 (Lovejoy) con magnitude 9 entre Draco e a Osa Menor, pode verse cun telescopio pequeno. Os demais pola súa magnitude son dificilmente localizables.

Imaxe do céo o día 15 de xullo ás 24:00 h, mirando cara ao sur. Ampliación

 

Actividade de SGHN, Verdegaia e AHE nas Gándaras de Budiño

Pontevedra, 03-07-2015

Co gallo do DIA MUNDIAL DO MEDIOAMBIENTE, a SGHN, Verdegaia e AHE celebraron o 6 de xuño de 2015 unha actividade para contribuir ós obxectivos de conservación da biodiversidade na Rede Natura 2000.

O obxetivo desta actividade medioambiental no espazo natural Gándaras de Budiño, foi a divulgación dos valores naturais do espazo natural e aportar datos para o coñecemento da biodiversidade e o seu estado ambiental. A actividade consistiu nunha ruta circular guiada polos diversos ecosistemas do ZEC Gándaras de Budiño, ligados ás Ribeiras do río Louro, observando fauna e flora do espazo natural. Máis información no informe (pdf) da xeira.

 

Na procura do abellaruco e máis... (volvemos ás Terras de Viana) 5ª Edición

Sábado 11 de xullo de 2015: Actividade organizada pola Sección Antela de SGHN

Ourense, 02-07-2015

Sairemos dende a porta norte da Facultade de Ciencias pk. 0 da OU-536 ás 09:30. O obxectivo principal da xornada como sempre será a localización e observación do Abellaruco, cousa que temos logrado nas anteriores catro edicións da saída. O abellaruco é unha especie reproductora estival e escasa en Galicia, con presencia limitada ao extremo sureste da provincia de Ourense. O Abellaruco é un ave inconfundible, moi chamativa duns 28 cm de lonxitude de vivas cores, azulados na parte inferior, pardo-marelos na parte superior, colo marelo vivo e pico longo e curvo.

Tamén, como moitos xa sabedes, nesta saída tentamos aportar moitas máis cousas, e así este ano disfrutaremos das paisaxes, da nosa cada vez menos descoñecida xeoloxía, de puntos de interese na economía mineira, e quizáis teñamos algunha outra sorpresa.

Programa do día, con horarios a título orientativo:

 • 09:30. Saída dende Ourense: Punto de encontro na porta norte da Facultade de Ciencias pk. 0 da OU-536; iremos en coches particulares dos participantes organizándose no punto de encontro para reducir na medida do posible o número de coches (menor pegada ecolóxica).
 • 10:30. Reagrupamento na saída 132 da A-52 no Mesón de Erosa, xusto na gasolineira ao pé do enlace á dereita.
 • 10:30 a 13:30. Ruta en coche cara ao pobo de Barxa circulando cara ao LIC de Pena Maseira ata chegar ao punto de destino onde pasaremos a mañá.
 • 13:30 a 15:30. Desprazamento ata Mesón de Erosa e comida de confraternización Beónfeitores.
 • 15:30 a FINAL. De novo colleremos os coches para circular cara ó Concello de Viana de Bolo con paradas en varios puntos para procurar a observación do abellaruco, seguindo ata o encoro do Cenza onde observaremos mostras de glaciarismo, e disfrutaremos da fauna e da flora ata rematar a xornada.

Condicións para participar:

 • Partipación de 15 euros por persoa (12 pola comida + 3 de aportación Beónfeitores).
 • Data máxima para inscripción e pagamento o día 09/07/2015.
 • Pagamento mediante ingreso/transferencia na conta bancaria: ES63 2080 0200 4830 4012 7702 da entidade Abanca, e envío de xustificante por correo electrónico a: antela@sghn.org ou ourense@sghn.org. Tamén se pode facer o ingreso na conta de SGHN en Paypal: sghn@sghn.org
 • Trátase dunha saída gratuita, voluntaria e aberta, polo que cada persoa, pola súa mera presencia e participación, acepta a súa responsabilidade individual no desenvolvemento da xornada. Os convocantes da actividade non se responsabilizan a nivel persoal nin colectivo dos accidentes que poidan ocorrer. Os menores deberán ir acompañados dunha persoa responsable maior de idade

Para calquera consulta, contactar nos correos mencionados ou ben nos teléfonos habituáis de Isabel (649 441 518) ou Marcos (629 635 512)

 

Novo artigo da revista BRAÑA

1º Rexistro de Aphodius scrutator en Galicia

Pontevedra, 27-06-2015

Unha nova especie súmase “oficialmente” ó catálogo galego de biodiversidade, neste caso concreto un coleóptero coprófago que desenvolve o seu ciclo vital nalgunhas montañas galegas, a parte de localizarse noutra zonas ibéricas e do continente euroasiático.

Para descargar o artigo preme AQUÏ ou na imaxe.

 

Qué están a facer no P.N. de Enciña da Lastra?

Ourense, 24-06-2015

Despois de moitos anos de inactividade, SGHN tivo coñecemento da realización de traballos con maquinaria pesada nunha antiga canteira de caliza que na actualidade se atopa íntegramente dentro do LIC, ZEPA e Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra.

Á vista da situación, SGHN ven de solicitar á Dirección Xeral de Conservación da Natureza e á Dirección Xeral de Enerxía e Minas información acerca das actividades que contan con autorización ambiental e mineira na dita parcela, sita na cabeceira do regato de Pereda, no polígono 27, parcela 2439 do concello de Rubiá, entre a estrada N-120 e a estrada local a Vilar de Silva e Pardollán.

 

Guía de campo
para a interpretación do feísmo na paisaxe galega

Lugo, 23-06-2015

A modo de presentación

"...Nas décadas finais do Século XX e a primeira do presente, a paisaxe foi destruíndose, quizais con maior forza, con maior avidez. As fragas e os soutos desapareceron do ámbito territorial de moitas parroquias, de moitos municipios, e de seguir con este ritmo destrutor posiblemente de moitas bisbarras. A perda de biodiversidade móstrase igualmente contundente en relación coa representación doutros ecosistemas, especialmente das brañas e turbeiras, dos queirogais, das dunas e marismas, das lagoas costeiras e interiores. Vivimos unha época gris para a conservación do patrimonio de Galicia, sexa este natural, cultural, rural ou urbano. A destrución cabalga desbocada propagando unha visión distorsionada da modernidade, coa que se quere ocultar un modelo insostible tanto na súa vertente ambiental como social..."

Compre salientar que "A fin de colaborar na protección dos bosques nativos e non fomentar os monocultivos forestais celulósicos, este libro foi editado exclusivamente en formato dixital" e que pode descargarse libremente premendo na foto ou premendo na seguinte ligazón:
http://ibader.org/archivos/docs/2015-Guia-Feismo-Galicia.pdf

 

"Con herbicidas e ao tolo"

"Herbicida de gardería?"

 

Santiago, 18-06-2015

J. Benítez, simpatizante de SGHN e da iniciativa de recoller exemplos de "Con herbicidas e ao tolo", ven de remitirnos dous videos gravados co móbil (dos que extrousemos as imaxes adxuntas) do que semella a aplicación de herbicida na contorna dunha gardería da cidade e no interior do propio patio de xogos infantil.

 

"Con herbicidas e ao tolo"

"Proxeccións" en calquera recuncho de Galicia, pero non é de Billy Wilder e tampouco unha película

Santiago, 15-06-2015

Nun escrito dirixido ó Valedor do Pobo, ás catro Deputacións (C, Lu, Ou, Po) e ás Consellerías de Sanidade, de Medio Ambiente e de Medio Rural, SGHN ven de manifestar, unha vez máis, a súa gran preocupación pola amplitude e alcance da aplicación masiva de fitosanitarios de acción herbicida sobre quilómetros e quilómetros das redes de vías férreas e estradas estatal, autonómica e provinciais.

A preocupación increméntase tendo en conta:

 • As especiais características do rural galego (explotacións agrícolas familiares para autoconsumo, multitude de mananciais e pozos empregados para consumo humano, gando en réxime extensivo ou
  explotacións apícolas dispersas), e
 • O xeito de actuación indiscriminado das nosas administracións.

Aínda que habitualmente se aplica unha mestura de varios produtos, o herbicida máis utilizado nestes tratamentos é o glifosato, respecto ó que existen dúbidas razoables sobre a súa presunta inocuidade segundo os últimos estudos da OMS.

"Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)'.

Coa información contida no Rexistro de produtos fitosanitarios dunha das marcas comerciais máis coñecidas do glifosato, nos devanditos escritos SGHN analízanse algunhas das imaxes habituais na nosa xeografía.

 

"Proxección" de herbicida directamente sobre peóns na beira da estrada.

O catálogo recollido de flagrantes incumprimentos das recomendacións técnicas e a normativa legal vixente, cando non de auténticas barbaridades sanitarias e ambientais, é xa tremendamente impactante pero SGHN pensa que pode ser tan só a punta dun enorme iceberg, polo que ven de inaugurar un novo apartado nesta web "Con herbicidas e ao tolo" para recoller as imaxes que nos envíe calquera cidadán preocupado polo impacto dos herbicidas na saúde e o ambiente.

Aplicación indiscriminada de herbicidas en terreos asolagables na chaira da antiga lagoa de Antela.

 

Celebración do Día Mundial do Medio Ambiente 2015

Amence na Limia: Humidal Antonio Villarino

Ourense, 09-06-2015

Aínda que o día do Medio Ambiente debera ser tódolos días esta é unha data especial de celebración sobre todo cando hai algo destacado que festexar como é o caso deste ano, tanto por contar con bós amigos e expertos en diferentes eidos do coñecemento como por ter acadado algúns dos obxectivos previstos.

Este ano a saída anual conxunta de SGHN-Ourense, coa Asociación de Estudos de Santa Mariña de Augas Santas e o Ateneo de Ourense foi dende A Limia ata Cualedro para rematar en Medeiros. Pero comecemos polo principio:

Parte 1. AMENCE NA LIMIA: Humidal Antonio Villarino.

O primeiro punto de interese da xornada céntrase nos traballos que está a desenvolver a Sección Antela de SGHN na Limia. Case semella que prolongamos a saída do ano 2014 que rematou nesta misma comarca no Concello de Porqueira despois de visitar as 4 primeiras parcelas alugadas ó Bantegal no concello de Xunqueira de Ambía. Este ano achegámonos ó Concello de Trasmiras pois hai novidades no proxecto da parcela de SGHN en Vilaseca e queremos amosar o noso agradecemento a todos aqueles que nos teñen apoiado e que están a facer posible que este proxecto sexa xa unha realidade.

Dase comenzo oficial a xornada en Abavides coa recepción dos participantes e inmediatamente saímos cara a Vilaseca para ver “in situ” a situación actual da parcela e explicar ós asistentes o que alí se está a facer (ver proxecto). Algúns voluntarios que participaron nas primeiras xornadas de xestión da vexetación foron os primeiros sorprendidos pola enorme transformación da parcela desde a súa primeira visita pois antes a parcela destacaba dos cultivos inmediatos pola vexetación arbustiva e hoxe a parcela está cuberta por vexetación baixa con dominancia das gramíneas. A medida que nos achegamos tamén se observan os montóns de terra acopiados nas beiras da parcela e, claro está, destaca o novo cauce: ¡ Impresionante ¡quén o diría¡, ¡ increible ¡...

O Presidente toma a palabra para facer unha retrospectiva do que neste lugar ocurriu nos últimos anos, expoñendo o que se está a facer e como foi o proceso; no que tivo unha importancia moi relevante todo o traballo previo da SGHN durante os últimos 35 anos nos que se realizaron moitos estudios de campo e de investigación gracias as inquedanzas iniciais dunha persoa concreta.

Así que este é un acto de homenaxe a esa persona observadora, incansable e teimuda na defensa do noso patrimonio natural: Antonio Villarino, decano dos naturalistas de A Limia e Presidente de Honra da SGHN ó que a Sección Antela lle dedica este Humidal, así que dende este momento a parcela de SGHN en Vilaseca pasa a denominarse “Humidal Antonio Villarino”.

Despois deste emotivo homenaxe toca percorrer a parcela que aínda está “en obras”, revisando a estructura e situación da nova ría. Nestes últimos días de forte calor casi quedou sen auga pero na lama vense pegadas do paso de cegoñas, patos, raposos, teixugo, ....; aínda case sen agua consideramos que a estructura do cauce pode ser axeitada para a cría das conícoras pois nestas datas conservánse zonas húmidas onde os poliños poden alimentarse. Tamén se pode apreciar que a vexetación está empezando a colonizar as beiras e que a herba esta medrando e os toxos empezan a brotar, o que nos fai lembrar a importancia do gando en extensivo para a conservación e mantemento dos hábitats propios das veigas.

Apenas 2 meses despois das obras e cunha primavera moi seca, na canle excavada non había auga libre (fotos de arriba), pero a imaxe era bastante diferente hai tan só medio mes (foto de abaixo).

Hai un pouco máis de dous meses, xusto cando os compañeiros da Sección Antela chegaban á Limia para dirixir os labores de excavación, o sol despuntaba polo horizonte e inmediatamente pensaron que era unha fermosa coincidencia:
Amence na Limia. Amence no complexo húmido Limia-Antela coa recuperación dun antigo humidal.
Amence na Limia co "Humidal Antonio Villarino".

2ª Parte: Por terras de Cualedro

O reloxo non para e o tempo apremia así que toca avanzar cara ao noso segundo destino: O Larouco na zona de Lucenza. Xa dende lonxe se aprecian unha larga ringleira de eólicos instalados neste punto hacia onde nos diriximos para falar un pouco da opinión da SGHN sobre este tipo de instalacións de enerxía renovable. Aproveitando a sombra dun aeroxenerador escoitamos, có ruído de fondo das aspas, ao Presidente de SGHN ofrecendo datos e valoracións sobre a enerxía eólica en Galicia (máis...) destacando o grande número de proxectos eólicos solicitados nos últimos anos, a grande dimensión dos novos aparatos e a afección a espacios e hábitats de interese comunitario.

Máis...

 

Aprende a diferenciar as nosas bolboretas!

Pontevedra, 05-06-2015

Facendo bó o lema de SGHN (Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego), a Sección de Entomoloxía de SGHN aprácese de lanzar unha iniciativa novedosa para divulgar unha parte fundamental da biodiversidade galega, OS INSECTOS, poñendo dispoñible en acceso libre os PDF das primeiras fichas de identificación, neste caso de dúas familias de bolboretas: os papiliónidos e os piéridos.
Para descargar as fichas simplemente preme nas imaxes.

 

Comunicado de SGHN-Delegación Ferrol

8 de xuño, Día dos Océanos

Ferrol, 03-06-2015

 O vindeiro 8 de xuño celébrase o Día dos Océanos, como data de reivindicación dos seus moitos problemas. Para eses días están convocadas actividades de voluntariado co fin de mellorar a conciencia pública sobre o estado das costas, algunha delas coa proposta de limpar de plásticos praias da bisbarra.

O feito é que nestas semanas están en pleno período reprodutor plantas, pequenos animais e vertebrados que como a Píllara das dunas, dependen de moi pouco tempo para poder reproducirse na estreita banda intermareal, entre o mar e as dunas.

A presenza de grupos numerosos de persoas non expertas nesa zona crítica, sumada á presión habitual de bañistas, paseantes con ou sen mascotas, entre outros factores, pode comprometer o éxito reprodutivo de moitas especies.

Todas as praias a mar aberto están incluídas dende o Cabo Prioriño ao norte no Lugar de Interese Comunitario (LIC) Costa Ártabra.

Polo exposto a SGHN apoia todas as iniciativas de concienciación que non comprometan a reprodución de especies, desaconsellando actividades que supoñan a presenza masiva de persoas entre marzo e principios de xullo, recomendando que os labores de limpeza institucionais ou privados se fagan fóra desas datas.

En conclusión, entre marzo e xullo:

 • Que non facer:
  • Frecuentar a zona alta da praia e as dunas polo perigo de compactación e destrución involuntaria de pequenos organismos e niños de Píllara.
  • Remover residuos na zona mencionada. 
  • Eliminar argazos e materia orgánica de arribada, son alimento para moitas especies. 
 • Que facer:
  • Colaborar na retirada de materias en datas apropiadas.
  • Evitar a contaminación das praias retirando os residuos propios.
  • Participar ou practicar actividades de observación non destrutiva do litoral.

A Delegación en Ferrol da SGHN pode ofrecer asesoramento máis amplo sobre o tema no seu local ou por medios electrónicos

 

O proxecto de SGHN-Sección Antela nos informativos da TVG

Vilaseca (Trasmiras), 02-06-2015

"A Sociedade Galega de Historia Natural está a desenvolver na Limia un proxecto único en España para recuperar a avefría, un paxaro en perigo de extinción. Constrúen de xeito artificial as veigas en que recriaban e que o progreso levou por diante.

Fíxense ben neste paxaro porque terán moi poucas oportunidades de velo. É a avefría e está en perigo de extinción. En Galicia só hai quince parellas, practicamente todas na Limia, onde lle chaman choromicas polo seu canto peculiar. 

A causa principal da desaparición das choromicas foi a perda das zonas húmidas por mor da desecación, das concentracións parcelarias e da intensificación agrícola. A Sociedade Galega de Historia Natural traballa agora para a súa recuperación desenvolvendo unha iniciativa única en España. Mercaron estas terras da chaira da Limia e están construíndolle o seu hábitat guiados por outras experiencias no estranxeiro.

"En base a estudos do Reino Unido sabemos como había que deseñar esta parcela, modificala para restaurala. Inspirámonos en como eran antes as antigas veigas, é dicir un nivel de auga pequeno no máis grande dos casos 70 ou 80 centímetros de auga no inverno que vai diminuíndo pouco a pouco pero que mantén o solo enchoupado con zonas secas tamén para que críe e zonas enchoupadas para que se poidan alimentar os poliños".

Teñen esperanza, agardan que o resultado sexa tan bo coma o que obtiveron coa cegoña, nos anos 80 había 9 parellas na Limia e grazas ao traballo desta ONG hai hoxe unhas cen."

Para acceder ao video da noticia preme AQUÍ ou na imaxe. Para máis información sobre o proxecto preme AQUÍ.

Lémbrate que se queres ser BEÓNFEITOR e poñer a túa pinga de auga para que medre este pequeno humidal podes contribuir cunha doazón na conta corrente 2013 ES63 2080 0200 4830 4012 7702
ou na conta de Paypal: sghn@sghn.org (neste caso especifica "Sección Antela")

 • Beón: (nome, botánica). A pranta máis emblemática non só de Antela ou lago Bión/Beón, senón de todo o complexo húmido Limia-Antela.
 • Benfeitores: (sustantivo). Os que fan o ben.
 • BEóNFEITOR: (nome, neoloxismo). Díse do que fai o ben aos ecosistemas acúaticos de Limia-Antela

 

Día europeo da Rede Natura 2000
Día internacional da diversidade biolóxica

 

Porriño, 22-05-2015

Co gaio do Día Europeo da Rede Natura 2000 e o Día Internacional da Diversidade Biolóxica, a SGHN organizou o pasado 24 de marzo 2015 a Inspección do Río Louro, co obxetivo de contribuír ós obxectivos de conservación da biodiversidade na Rede Natura 2000.

Trátase da inspección de Primavera do PROXECTO RÍOS, organizada en colaboración con ADEGA (pdf). A actividade consistiu nunha saída para tomar datos sobre a calidade hidromorfolóxica, fisicoquímica e biolóxica do río nun tramo de 500 m. Participou un grupo de 14 persoas, que participaron na descrición do tramo de río, medición de variables de calidade fisicoquímica como pH, nitratos, temperatura, osíxeno disolto e turbidez, e identificaron a fauna acuática e a flora da canle.

 

"Atilas ambientais" en pleno século XXI

Lugo-Santiago de Compostela, 27-05-2015

Segundo recollen novas de prensa de hoxe (por ex. La Voz de Galicia) e na propia web dos organizadores (www.farinatorace.com), o pasado sábado celebrouse a “Farinato Race Lugo 23-05-2015", carreira de obstáculos extremos:

 • Que contou coa participación de máis de 700 corredores que, cun custe de inscrición de 36 euros por persoa, terían reportado aos organizadores uns ingresos superiores aos 25.000 euros.
 • Que se celebrou en plena tempada de reprodución e crianza da fauna.
 • Que incluiu unha proba consistente en arrastrar con cadeas pneumáticos de automóvil ao longo da canle do río Rato, incluida na Reserva da Biosfera Terras de Miño, que é unha zona de cría de aves acuáticas e con presenza de Gasterosteus aculeatus peixe incluido na categoría de Vulnerable no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Que, como consecuencia lóxicamente esperable a pouco que alguén con sentido común reflexionase un chisquiño, a canle do río Rato, así como toda a flora e fauna que acubillaba, quedou literalmente arrasada despois da proba.

Á vista do acontecido, SGHN ven de dirixirse con carácter de urxencia á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (competente ao afectar un curso de auga da súa demarcación), á Deputación de Lugo (competente ao ser o órgano xestor da Reserva da Biosfera Terras do Miño) e á Dirección Xeral de Conservación da Natureza (competente por ter afectado a hábitats, especies e espazos protexidos) que informen a SGHN acerca das medidas que ten adoptado ou pensa adoptar para:

 • Exisir aos organizadores a reposición do ecosistema destruido ao seu estado previo.
 • Evitar que sucesos semellantes poidan repetirse no futuro en calquera lugar de Galicia.

 

BRAÑA 2013-2014

Santiago, 22-05-2015

Despois dun longo silencio, a revista BRAÑA empezou unha nova viaxe no ano 2013, na doble vertente de revista electrónica e revista en papel.

Neste número doble recóllense os traballos publicados durante 2013 e 2014 e que foron pendurados da páxina web da SGHN. Agora vémolo publicado no exemplar definitivo, de libre descarga (pdf) e aqueles socios que o queiran recibir en papel, está á venda por 6,20 € (10,00 € non socios) + 4,50 € de gastos de envío.

 

Mostraxe de Myxomycetes nas Gándaras de Budiño

O Porriño, 16-05-2015

O domingo 10 de maio tivo lugar unha mostraxe de Myxomycetes na Zona de Especial Conservación (ZEC) As Gándaras de Budiño, organizada polo Grupo Micolóxico Galego e a Sociedade Galega de Historia Natural. Esta saída estaba programada para o pasado 26 de abril, pero foi necesario pospoñela debido o mal tempo e as choivas.

A actividade consistiu nunha saída de mostraxe de Myxomycetes na que se identificaron e fotografaron as especies atopadas para contribuír ó Catálogo de Biodiversidade do LIC Gándaras de Budiño.

Máis...

 

 

Fotografía: Cribraria cf vulgaria.

 

 

Fitos 40 anos Hitos 40 años

Hoxe, como hai 40 anos, a túa axuda é imprescindible
para defender a nosa natureza

 

 

OUTRAS NOVIDADES

Lei 5/2015, de mellora da estrutura agraria de Galicia. PDF.

Actividades SGHN-Ourense 2014

Ratificación Convenio CITES pola UE

Informe Tribunal Contas UE axudas por incendios

Decreto Plan de Conservación Lagoa e areal de Valdoviño

Segunda fase de recuperación do lobo mariño Celeiro

Lei 30/2014, de Parques Nacionais

Limpeza submariña en San Cibrao

Primeiro lobo mariño da tempada 2014-15

Reglamento UE Nº 1143/2014 especies exóticas invasoras

Modificación Directiva Marco Auga

Lei 8/2014 Proteccion animais domesticos e salvaxes en catividade

Estrategia española conservación diversidade vexetal

ENIL Sistema dunar Praia América-Panxón

Modificación Ley Responsabilidad medioambiental

Directiva 2014/80/UE protección augas soterráneas

Actividades SGHN-Sección Antela 2013

SENTENCIA PRESTIGE

Fractura hidráulica ("fracking")

Antela: un conto de verdade

Paspallás nº 41 en PDF