Protexamos os cirrios da rúa Poboadores en Vigo

Unha das mais importantes colonias de cría en Vigo de cirrio común (Apus apus) se atopa nos ocos existentes no muro de pedra baixo o voadizo do paseo de Alfonso sobre a rúa Poboadores. O seguemento científico da poboación indica que existen 20-30 parellas reprodutoras segundo os datos de SGHN, parellas que crían anualmente entre abril e agosto ocupando os ocos entre as pedras do muro ao longo de 50 m no seu treito mais elevado.

O cirrio común (Apus apus) está catalogado coma Vulnerable no “Libro Rojo de las Aves
de España 2021” e está incluido no “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011)”. Sendo polo tanto unha especie de ave protexida pola lei.

Os niños de andoriña, avións comúns e cirrios están protexidos tamén pola lei e a súa destrucción penada. O nivel de protección garántese tanto pola lexislación europea, concretamente a Directiva Europea de Aves (Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo) e pola lexislación nacional pola Listaxe de Especies Silvestres en
Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas (Real Decreto 139/2011) e pola Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e da biodiversidade, na que se protexen as crías, os ovos e mediante a cal se prohibe expresamente “a destrución ou deterioración dos seus niños”, de maneira que as multas poden variar de 5.001 a 200.000 €.

Recentemente se colocou un valado en parte da rúa Poboadores prohibindo o aparcamento por cuestións de seguridade e as novas nos medios de comunicación apuntan á realización máis ou menos inmediata de obras no miradoiro. Por ise motivo, ao abeiro da lexislación que garante o dereito de acceso á información sobre o medio ambiente, SGHN solicitou ao Concello de Vigo e á Consellería de Medio Ambiente:

  • Información sobre as obras están previstas no muro de pedra.
  • Que calquera actuación no miradoiro do Paseo de Alfonso que implique intervir na parte inferior do voadizo e/ou no muro de pedra inferior se pospoña ata mediados de agosto, cando os cirrios xa terán abandonada a colonia de cría.
  • Que non se tapen os ocos existentes entre as pedras do muro baixo o miradoiro do Paseo de Alfonso (máis…).