Posto de traballo no Museo de Historia Natural

SGHN agradece o enorme interese despertado por esta oferta de traballo e comunica que, como estaba anunciado, dende as 14 h de hoxe 5 de agosto non admite novas candidaturas e comeza a selección entre os máis de 260 CV recibidos.

Museo de Historia Natural de SGHN en Ferrol

CONVOCATORIA DE POSTO DE TRABALLO

 • Obxecto do contrato: Traballos de monitorización, labores administrativos e mantemento xeral do Museo.
 • Tipo de contrato: Indefinido.
 • Periodo de proba: 3 meses
 • Lugar de traballo: Museo de Historia Natural (MHN) da S.G.H.N. en Pza. Canido s/n, Ferrol.
 • Xornada: Tempo completo. A xornada de traballo prestarase de luns a domingos, cos descansos establecidos legal ou convencionalmente, sen superar un promedio de 40 horas semanais.
 • Retribución: Salario Mínimo Interprofesional.
 • Data de incorporación: inmediata

Requisitos: (por orde de importancia)

 • Non estar inhabilitado para a atención a menores. Antes da incorporación da persoa seleccionada ao posto de traballo esixiraselle a presentación do correspondente certificado expedido polo Ministerio do Interior.
 • Experiencia en actividades de monitorización/guiado de grupos, e labores administrativas.
 • Coñecemento e manexo das linguas galega e castelá.
 • Coñecemento do paquete ofimático Libre Office/OpenOffice.

Valorárase: (por orde de importancia)

 • Experiencia na confección de propostas de proxectos e memorias de actividades.
 • Coñecemento de linguas estranxeiras
 • Pertenza á SGHN e participación acreditada nas actividades da SGHN, principalmente actuando como guía ou monitor.
 • Coñecementos de programas de deseño gráfico e edición.